Институт за следдипломна квалификация

курс: Предварителен контрол за законосъобразност

сряда, 27 януари 2021 10:22 /
Начало:
събота, 10 декември 2022 10:00
Край:
неделя, 11 декември 2022 16:00
Място:
ON-LINE
Подробности:

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ

Продължителност: два дни, 12 лекционни часа;

Дати на провеждане: 10 - 11 декември 2022 г.

Час: от 10.00 до 16.00ч.;

Цена на курса: 250 лв. с ДДС


Анотация:

Курсът „Предварителен контрол за законосъобразност“ “ е част от СДК програмата Финансов контрольор, която е предназначена за предостави задълбочени теоретични знания и практически умения на лицата, които осъществяват предварителен контрол за законосъобразност при поемането на задължения, извършване на разходи и реализирането на приходи в публичните организации.

Курсът е насочен към финансовите контрольори, ръководителите на структурни звена, риск-мениджърите и експерти с контролни функции в организации от публичния сектор (министерства, общини, изпълнителни агенции, държавни агенции, агенции, търговски дружества с над 50 % държавно и/или общинско участие в капитала и дъщерните им дружества, държавни предприятия, общински предприятия и др.).

Основната цел на курса е придобиване на знания и умения, обхващащи изискванията на законодателството и методологията, като предоставят в структуриран вид необходимата основа при изготвяне, актуализиране и практическото прилагане на политиките и процедурите за предварителен контрол за законосъобразност.

Основните теми, които се разглеждат в курса са :

  • Нормативна и методологична основа за извършване на предварителен контрол за законосъобразност, съобразно ЗФУКПС
  • Примерна структура на Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност
  • Етапи на извършване
  • Видове проверки и технология на осъществяване
  • Видове - преди поемане на задължения, преди извършване на разходи и преди реализирането на приходи
  • Документиране на предварителния контрол. Примерни образци.
  • Практически упражнения за осъществяване на ПКЗ.

Като методи на преподаване в курса се използват презентации на теоретичните модели, симулативни игри, разрешаване на казуси, с цел придобиване на практически умения при управлението на риска.

 

Лектор: Д-р Ина Лечева

Д-р Ина Лечева е магистър от Университета за национално и световно стопанство, специалности „Счетоводство и контрол“ и „Публични финанси“ и доктор по икономика. Сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор.

Професионалният й опит е изцяло в областта на контрола и одита в публичния сектор, като е заемала различни позиции в държавната администрация. От 2013 г. и към момента е главен асистент в катедра „Финансов контрол“ при УНСС. Автор е на множество публикации в областта на вътрешния контрол, предварителния контрол за законосъобразност, вътрешния одит, както и нередностите и измамите с Европейски средства.

 

ДокументиСлед приключване на обучението ИСК при УНСС издава Удостоверение за преминат краткосрочен курс „Предварителен контрол за законосъобразност“. Курсът предоставя кредит, който може да бъде зачетен в рамките на три години при записване в СДК "Финансов контрольор".


ЗАЯВЛЕНИЕ - Електронната бланка е създадена за ваше улеснение. За участие в краткосрочен курс е необходимо да изберете, от приложения списък, желания от вас курс. Моля, попълвайте Заявлението коректно, данните се използват за издаване на Удостоверение за участие в курса.


Банкова сметка на ИСК при УНСС: 

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

*Моля да впишете и името на курса, който сте избрали


За допълнителна информация и записване: Вангелия Вангелова, тел: 0882 668 940, 0894 272 111, е-mail: [email protected]