Институт за следдипломна квалификация

ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМАМИ И НЕРЕДНОСТИ

вторник, 25 януари 2022 14:41 /
Начало:
събота, 05 март 2022 9:30
Край:
неделя, 06 март 2022 15:30
Място:
ON-LINE
Подробности:

ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМАМИ И НЕРЕДНОСТИ

 

Продължителност: два дни, 12 лекционни часа;

Дати на провеждане: 05 – 06 март 2022 г.

Час: от 9.30 до 15.30ч.;

Цена на курса: 250 лв. с ДДС

 

АНОТАЦИЯ:

Курсът „Индикатори за измами и нередности“ “ е част от СДК програмата Финансов контрольор, която е предназначена за предостави задълбочени теоретични знания и практически умения на лицата, които осъществяват предварителен контрол за законосъобразност при поемането на задължения, извършване на разходи и реализирането на приходи в публичните организации.

Курсът е насочен към ръководители на организации и ръководители на структурни звена, финансови контрольори, вътрешни и външни одитори, счетоводители, риск-мениджъри и експерти с контролни функции в различни организации.

 

Основната цел на курса е придобиване на знания и умения, позволяващи идентифициране на индикатори за нередности и измами, както и предприемане на последващи действия от страна на публичните институции.

 

Основните теми, които се разглеждат в курса са :

  • Нормативни и методологични изисквания
  • Особености, съобразно източника на финансиране
  • Видове индикатори
  • Докладване
  • Предприемане на последващи действия
  • Практически упражнения за идентифициране на индикатори за потенциални измами и нередности.

 

Като методи на преподаване в курса се използват презентации на теоретичните модели, симулативни игри, разрешаване на казуси, с цел придобиване на практически умения при управлението на риска.

 

Лектор: Д-р Ина Лечева

 

Д-р Ина Лечева е магистър от Университета за национално и световно стопанство, специалности „Счетоводство и контрол“ и „Публични финанси“ и доктор по икономика. Сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор.

Професионалният й опит е изцяло в областта на контрола и одита в публичния сектор, като е заемала различни позиции в държавната администрация. От 2013 г. и към момента е главен асистент в катедра „Финансов контрол“ при УНСС. Автор е на множество публикации в областта на вътрешния контрол, предварителния контрол за законосъобразност, вътрешния одит, както и нередностите и измамите с Европейски средства.

 

ДОКУМЕНТИ:

След приключване на обучението ИСК при УНСС издава Удостоверение за преминат краткосрочен курс „Предварителен контрол за законосъобразност“. Курсът предоставя кредит, който може да бъде зачетен в рамките на три години при записване в СДК "Финансов контрольор".


ЗАЯВЛЕНИЕ - Електронната бланка е създадена за ваше улеснение. За участие в краткосрочен курс е необходимо да изберете, от приложения списък, желания от вас курс. Моля, попълвайте Заявлението коректно, данните се използват за издаване на Удостоверение за участие в курса.


Банкова сметка на ИСК при УНСС: 

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

*Моля да впишете и името на курса, който сте избрали


За допълнителна информация и записване: г-жа Полина Никифорова - ИСК при УНСС, каб.105, тел. 02/862 77 13; моб.тел. 0888 000 237, е-mail: [email protected]