Институт за следдипломна квалификация

ПОКАНА за участие в тестовата фаза по проект „Дигитален хуманист“, Програма Еразъм+

понеделник, 10 февруари 2020 13:29 /
Начало:
Край:
четвъртък, 05 март 2020 12:30
Място:
Подробности:

Покана за участие в тестовата фаза по проект

„Дигитален хуманист“, финансиран по програма Еразъм +

в областта на висшето образование, ключова компетентност 2 - стратегически партньорства

Проект № 2018-1-IT02-KA203-048291

 

Поканата е насочена към студенти, които да участват безплатно в тестването на иновативни инструменти за обучение и развиване на дигитални и предприемачески умения в областта на културата и творческата икономика.

Участниците ще получат задълбочена представа за най-съвременните знания и умения при работа с новите дигитални технологии, използвани за запазване и популяризиране на културното наследство. Обучаващите се ще приложат тези знания и умения на практика в реални компании. От тях се очаква през целия тестов период да дават ценна обратна връзка на отговорниците по проекта и на компаниите.

Регистрацията е отворена от 13 февруари до 5 март (12:00 ч) 2020 г.

Студентите ще бъдат информирани за резултатите от подбора в рамките на 7 дни след приключване на регистрацията. Избраните кандидати ще получат достъп до платформа за електронно обучение, където ще има на разположение отворени образователни ресурси (OERs) и допълнителните инструменти. Обучителните материали  обхващат следните теми: Разработване на бизнес план за развитие на културното наследство, Управление на проекти за културно наследство, Анализ на пазара, управление на активите на културното наследство и прилагане на инструментите на ICIT, Комуникации и промоции в областта на културата, Предприемачество в творческите индустрии.

Студентите ще извършват работа на терен, както следва:

 1. Посещения на малки и средни предприятия (МСП), за да се разберат начините и средствата, от които културните и креативни индустрии могат да се ръководят при определяне на техните стратегии за дигитална трансформация на производството, комуникациите и разпространението на културно съдържание. На студентите ще бъде предоставен списък с компании, членове на търговска камара. Те ще изберат една или няколко компании, за които ще съберат данни на терен чрез въпросник, ще анализират данните и ще подготвят окончателен доклад.
 2. Студентите ще разработят дигитални истории за компаниите, като следват инструкциите на специално разработен за целта „Наръчник за създаване на дигитални културни истории“.

В края на обучението, до 31май 2020 г., студентите ще получат сертификат за участие. Възможни са някои изменения в датите на програмата.

Дейности

График

Достъп до онлайн материалите

от 15 март 2020 г.

Провеждане на посещения във фирми

от 15 април до 20 май 2020 г.

Изучаване на „Наръчник за създаване на дигитални културни истории“

от 15 април до 20 май 2020 г.

Тестване (тест по OERs, отчет от проведените посещения във фирмите и разработване на дигитални културни истории за компаниите)

до 20 май 2020 г.

 

Според заданието на проекта 75 студенти от цяла Европа ще бъдат включени в три фази:

 • тестване на OER (отворени образователни ресурси) и учебни материали, достъпни в уеб платформата;
 • извършване на посещения в някои малки и средни предприятия за анализ на техните процеси по дигитална трансформация;
 • участие в учебни сесии по „Наръчника“ с цел придобиване на техники за разказване и създаване на дигитални културни истории, за да се повиши ценността на културните активи чрез дигитални технологии.

 

СТУДЕНТИ, КОИТО МОГАТ ДА УЧАСТВАТ:

Заинтересованите за участие студенти трябва да отговарят на следните изисквания:

 • всеки студент от европейски университет, който може да докаже гражданство в европейска държава;
 • студенти, които се обучават в бакалавърски и магистърски програми;
 • студенти от 2-4 курс на бакалавърска програма или първа/втора година на магистърска програма;
 • студенти, записани в учебни програми по хуманитарни науки (езици, културно наследство, изкуства, археология, история, философия, икономика и др.) във всеки европейски университет.

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ:

Кандидатурите ще се оценяват, както следва:

 • предимство ще получат студентите, които се обучават в хуманитарни специалности (езици, културно наследство, изкуства, археология, история, философия, икономика, ...) в посочения ред;
 • ниво на владеене на английски език;
 • предимство ще получат студентите, които са осъществили обмен по програма Еразъм + през последните 3 години;
 • при неравномерно разпределение на кандидатите по полов признак, предимство ще получи полът, който е по-малко представен в извадката;
 • предимство ще получат студентите с по-висок среден успех за учебната 2018/2019 година.

Максималният брой точки е 5, по 1 точка за всеки критерии, на който отговаря студентът , както следва:

Критерии

Брой точки

Специалност

1

Ниво на владеене на английски език

1

Участие в обмен по програма Еразъм+

1

Баланс на половете

1

Среден успех

1

 

Студентите ще бъдат информирани за резултатите от подбора в рамките на 7 дни след изтичане на срока на обявата за кандидатстване (5 март 2020 г.).

Възражение към избора може да бъде подадено в рамките на 7 дни след съобщаване на резултатите от подбора и ще бъде разгледано от академичните членове на проекта „Дигитален хуманист“.

За въпроси и допълнителна информация: г-жа Румяна Накова, е-mail: [email protected], тел. 0888000245

 

КАНДИДАТСТВАЙТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТЕСТОВАТА ФАЗА НА ПРОЕКТА:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8WQXdjAjuwlsPpN4NFbi0JguHFE8loe8kqLXUZeKB9z2N_A/viewform