Институт за следдипломна квалификация

Покана за участие в тестовата фаза по проект „Дигитален хуманист“, финансиран по програма Еразъм + в областта на висшето образование, ключова компетентност 2 - стратегически партньорства Проект № 2018-1-IT02-KA203-048291

вторник, 22 декември 2020 17:25 /
Начало:
понеделник, 04 януари 2021
Край:
петък, 05 февруари 2021 18:00
Място:
Подробности:

Поканата е насочена към студенти, които да участват безплатно в тестването на иновативни инструменти за обучение и развиване на дигитални и предприемачески умения в областта на културата и творческата икономика.

Участниците ще получат задълбочена представа за най-съвременните знания и умения при работа с новите дигитални технологии, използвани за запазване и популяризиране на културното наследство. Обучаващите се ще приложат тези знания и умения на практика в реални компании. От тях се очаква през целия тестов период да дават ценна обратна връзка на отговорниците по проекта и на компаниите.

Регистрацията е отворена от 4 януари до 5 февруари (18:00 ч.) 2021 г.

Студентите ще бъдат информирани за резултатите от подбора в рамките на 7 дни след приключване на регистрацията. Избраните кандидати ще получат достъп до платформа за електронно обучение, където ще има на разположение отворени образователни ресурси (OERs) и допълнителните инструменти. Обучителните материали  обхващат следните теми: разработване на бизнес план за развитие на културното наследство, управление на проекти за културно наследство, анализ на пазара, управление на активите на културното наследство и прилагане на инструментите на ICIT, комуникации и промоции в областта на културата, предприемачество в творческите индустрии. Учебната програма е достъпна на този линк.

Студентите ще извършват работа на терен, както следва:

 1. Посещения на малки и средни предприятия (МСП), за да се разберат начините и средствата, от които културните и креативни индустрии могат да се ръководят при определяне на техните стратегии за дигитална трансформация на производството, комуникациите и разпространението на културно съдържание. На студентите ще бъде предоставен списък с компании, членове на търговска камара. Те ще изберат една или няколко компании, за които ще съберат данни на терен чрез въпросник, ще анализират данните и ще подготвят окончателен доклад.
 2. Студентите ще разработят дигитални истории за компаниите, като следват инструкциите на специално разработен за целта „Наръчник за създаване на дигитални културни истории“.

В края на обучението, до 15 май 2021 г., студентите ще получат сертификат за участие. Възможни са някои изменения в датите на програмата.

Дейности

График

Достъп до онлайн материалите

от 8 февруари 2021 г.

Провеждане на посещения във фирми

от 1 април до 15 май 2021 г.

Изучаване на „Наръчник за създаване на дигитални културни истории“

от 1 април до 15 май 2021 г.

Тестване (тест по OERs, отчет от проведените посещения във фирмите и разработване на дигитални културни истории за компаниите)

до 15 май 2021 г.

 

Според заданието на проекта 75 студенти от цяла Европа ще бъдат включени в три фази:

 • тестване на OER (отворени образователни ресурси) и учебни материали, достъпни в уеб платформата;
 • извършване на посещения в някои малки и средни предприятия за анализ на техните процеси по дигитална трансформация;
 • участие в учебни сесии по „Наръчника“ с цел придобиване на техники за разказване и създаване на дигитални културни истории, за да се повиши ценността на културните активи чрез дигитални технологии.

 

СТУДЕНТИ, КОИТО МОГАТ ДА УЧАСТВАТ:

Заинтересованите за участие студенти трябва да отговарят на следните изисквания:

 • всеки студент от европейски университет, който може да докаже гражданство в европейска държава;
 • студенти, които се обучават в бакалавърски и магистърски програми;
 • студенти от 2-4 курс на бакалавърска програма или първа/втора година на магистърска програма;
 • студенти, записани в учебни програми по хуманитарни науки (езици, културно наследство, изкуства, археология, история, философия, икономика и др.) във всеки европейски университет.

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ:

Кандидатурите ще се оценяват, както следва:

 • предимство ще получат студентите, които се обучават в хуманитарни специалности (езици, културно наследство, изкуства, археология, история, философия, икономика, ...) в посочения ред;
 • ниво на владеене на английски език;
 • предимство ще получат студентите, които са осъществили обмен по програма Еразъм + през последните 3 години;
 • при неравномерно разпределение на кандидатите по полов признак, предимство ще получи полът, който е по-малко представен в извадката;
 • предимство ще получат студентите с по-висок среден успех за учебната 2019/2020 година.

Максималният брой точки е 5, по 1 точка за всеки критерии, на който отговаря студентът , както следва:

Критерии

Брой точки

Специалност

1

Ниво на владеене на английски език

1

Участие в обмен по програма Еразъм+

1

Баланс на половете

1

Среден успех

1

 

Студентите ще бъдат информирани за резултатите от подбора в рамките на 7 дни след изтичане на срока на обявата за кандидатстване (5 февруари 2021 г.).

Възражение към избора може да бъде подадено в рамките на 7 дни след съобщаване на резултатите от подбора и ще бъде разгледано от академичните членове на проекта „Дигитален хуманист“.

За въпроси и допълнителна информация:

г-жа Румяна Накова, е-mail: [email protected], тел. 0888000245

 

КАНДИДАТСТВАЙТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТЕСТОВАТА ФАЗА НА ПРОЕКТА:

Формуляр за регистрация