Институт за следдипломна квалификация

курс: Вътрешен контрол в търговските дружества, държавни и общински предприятия

сряда, 27 януари 2021 9:54 /
Начало:
петък, 25 ноември 2022 9:30
Край:
петък, 25 ноември 2022 17:00
Място:
ON-LINE
Подробности:
ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Анотация: Специализиран курс за ръководители и лица, заемащи ключови длъжности, свързани с организирането и осъществяването на вътрешния контрол в търговските дружества и дъщерните им структури, държавните предприятия и общинските предприятия, задължени да прилагат Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС)

Курсът е подходящ за ръководителите на публичните организации и отговорните служители, натоварени с проектирането, разработването и прилагането на системите за вътрешен контрол.

Цели на курса: По време на обучението ще бъдат разгледани основните постановки на вътрешния контрол, изискванията, характеристиките и особеностите, които поставят актуалните нормативни и методологически документи в областта на финансовото управление и контрол.

Акцент ще бъде поставен върху изискванията по отношение на прилагането на:

  • управленската отговорност,
  • изискванията по всеки един от елементите на финансовото управление и контрол;
  • разнообразни практически упражнения, свързани с целеполагането, управлението на риска и проектирането на контролните дейности.

Дата: 25 ноември 2022г.

Продължителност: Обучението е в рамките на един ден с продължителност от 8 учебни часа.

Лектор: д-р Ина Лечева

Организация: Занятията ще се провеждат онлайн, посредством осигурен достъп до електронна платформа от ИСК-УНСС по време на обучението. На участниците ще бъдат осигурени материали, които ще бъдат предоставени по електронна поща.

Документи: При успешно завършване на обучението ще получите удостоверение за завършен краткосрочен курс от Института за следдипломна квалификация при УНСС

Краен срок за записване: Три работни дни преди началото на курса.

Цена: 250 лева.


За участие в курса, моля попълнете електронното ЗАЯВЛЕНИЕ.


За допълнителна информация и записване:  Гергана Булгурова - ИСК при УНСС, каб.103; +359 884 338 813, +359 888 202 431; e-mail: [email protected]


Банкова сметка на ИСК при УНСС: 

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Основание: Обучение в курс: „Вътрешен контрол в ТД, държавни и общински предприятия“