Институт за следдипломна квалификация

УЪРКШОП КАК ДА СИ НАПРАВИМ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО СФУК?

сряда, 27 януари 2021 10:29 /
Начало:
сряда, 14 април 2021
Край:
четвъртък, 15 април 2021
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

УЪРКШОП

КАК ДА СИ НАПРАВИМ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО СФУК?

Дата на провеждане: 14 и 15 април 2021 г.

КАК ДА СИ НАПРАВИМ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО СФУК? е специализиран уъркшоп, предназначен да подпомогне организациите от публичния сектор (първостепенни, второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджет, търговски дружества и държавни предприятия) при разработване и актуализиране на вътрешните им правила, част от задължителните контролни дейности по реда на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.

Уъркшопът е с практическа насоченост и е подходящ за ръководителите на публичните организации, вътрешните одитори, финансовите контрольори, риск-мениджърите, оперативното ръководство и отговорните служители, натоварени с разработването и структурирането на контролните дейности.

ЦЕЛИ НА КУРСА:

Занятията обхващат базовите законови и методологични изисквания, като предоставят в структуриран вид необходимата основа от знания и умения при изготвяне и актуализиране на контролните дейности, част от СФУК по отношение на:

  • политиките и процедурите за предварителен контрол за законосъобразност;
  • системата за двоен подпис;
  • политиките и процедурите за последващи оценки на изпълнението;
  • политиките и процедурите за текущ контрол върху изпълнението на поети финансови ангажименти.

ЛЕКТОР: д-р Ина Лечева

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: Обучението е в рамките на два дни с продължителност от 15 учебни часа.

ОРГАНИЗАЦИЯ:

Занятията ще се провеждат в сградата на ИСК при УНСС. Обучението ще бъде излъчено онлайн, което позволява дистанционно участие в курса и провеждането му в случай на забрана на присъствените занятия поради пандемичната обстановка.

ДОКУМЕНТИ:

При успешно завършване на обучението ще получите удостоверение за завършен краткосрочен курс от Института за следдипломна квалификация при УНСС

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 12.04.2021 г.

ЦЕНА:

Цената на обучението е в размер на 250 лева.

При ранно записване /до 31.03. 2021 г./ - 225 лв.

За допълнителна информация и записване: 

Гергана Булгурова, каб.103, mob:. +359 888 202 431, е-mail: [email protected]

Заявление за кандидатстване ТУК