Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

Проект 2018-1-BG01-KA102-047532-Дигитализация в Португалия

сряда, 10 октомври 2018 13:02
    _ba14b_1 logo erasmus.png                                                    _ba14b_2 logo Digitalisation inportugalia.png                                                               _ba14b_3 лого ЦРЧР.png   

В изпълнение на Проект № 2018-1-BG01-KA102-047532, „ИСК въвежда иновативни учебни планове и обучителни курсове за информационни технологии и дигитални умения в областта на професионалното образование и обучение – Дигитализация в Португалия“ от Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“ от 16.09.2018 г. до 29.09.2018 г., се проведе обучение на обучители за използване на информационни и комуникационни технологии в град Барселос, област Порто, Северозападна Португалия.

  _8a055_4 PORTO5.jpg     _8a055_5 петел.jpg   

В групата се включиха 20 преподаватели от УНСС, с дългогодишен опит по своите специалности, участвали в множество международни проекти на ИСК, УНСС и в други образователни институции, с доказани знания и умения в областта на професионалното образование.Целта на проект е да се разшири използването  на информационни и комуникационни технологии в учебния процес на Центъра за професионално обучение към ИСК в областта на икономиката, управлението, финансите, счетоводството, статистиката и информатиката. На базата на натрупания опит, знания и добри практики ще бъдат актуализирани три от преподаваните в ИСК специалности.  Това са "Икономист" (Икономика и мениджмънт) „Офис-мениджър” и "Офис-секретар". От проекта се очаква да се създадат контакти за съвместна работа, евентуална размяна на преподаватели, реализиране на бъдещи съвместни проекти и засилване на сътрудничество между научните среди на двете страни.

Мобилността на участниците в проекта се осъществи в седалището на приемащата организация Inforcavado Lda в гр. Барселос и професионалното училище Rocha Peixoto. Програмата включваше запознаване с португалския опит в използването на информационни технологии и ресурси (електронна страница,  социални мрежи и др.), за популяризирането на учебните програмите и курсове, осъществяването на обратна връзка със завършилите обучение и други заинтересовани страни, разширяването на партньорските мрежи и бъдат предложени алтернативни методи с цел учебният процес да стане по-привлекателен за курсистите

   _8a055_1 инфоркавадо.JPG      _8a055_2 роча пейшото.JPG   

Придобитите знания и опит от участниците в проекта ще бъдат интегрирани в стратегическото развитие на ЦПО към ИСК, в оперативното му управление, в прилагане на нови методи на преподаване, в създаването на нови курсове и лицензиране на нови професии, в подобряване на учебните планове и програми на действащите квалификации.

1)      За разпространение на резултатите от проекта на европейско ниво.За дисеминационните цели на участниците в проекта ще бъдат използвани Платформите еTwining и The School Education Gateway:

2)      За повишаване на осведомеността на преподавателите за изпълнение на проекти, насочени към мобилност чрез участие в групи на подобна тематика

3)      За създаване на предпоставки за мултиплициране на резултатите от проекта чрез намирането на партньори за съвместни инициативи, насочени към мобилност на ученици, обмен на добри практики и други.

  _ba14b_4 Inforcavado LOGO.png                                                                      _ba14b_5 лого иск.png                                                                 _ba14b_6 esrp_logo.jpg 

Галерия снимки от Проект 2018-1-BG01-KA102-047532-Дигитализация в Португалия ...