Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: понеделник, 25 юли 2022 12:01

Краткосрочни обучения

Краткосрочните обучения са насочени към предоставяне на допълнително обучение за повишаване квалификацията или за специализация, с продължителност до 60 учебни часа. На участниците в обучението се издава удостоверение за проведено допълнително обучение или специализация. 

Обучения с продължителност до 10 часа

Обучения с продължителност от 10 до 36 часа
 • Авторскo правo в архитектурата

 • Вътрешен одитор в публичния сектор

 • Договори в строителството

 • Електронни административни услуги

 • Защита на личните данни в цифровата среда

 • Изкуствен интелект (Правно-етични аспекти)

 • Индикатори за измами и нередности

 • Интелектуална собственост в дигитална среда

 • Интернет право

 • Как да си направим вътрешни правила по СФУК?

 • Киберсигурност (компютърна и мрежова сигурност)

 • Курсове по сигурност на информацията (първоначално обучение по защита на класифицирана информация; документална сигурност на класифицираната информация, сигурност и защита на информацията)

 • Организационно поведение

 • Правно регулиране на електронната търговия

 • Практически аспекти на предварителния контрол за законосъобразност

 • Предварителен контрол за законосъобразност

 • Специализиран курс по COMPLIANCE

 • Стратегическа политика на риск

 • Фирмена сигурност

Обучения с продължителност от 36 до 60 часа