Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

Проведени бяха апробациите на обучителните ресурси, разработени в рамките на проект LiNT, както и пилотните обучения по проекта

понеделник, 08 февруари 2021 13:50

През януари и началото на февруари 2021 г., Институтът за следдипломна квалификация при УНСС (ИСК при УНСС), със съдействието на Института за подготовка на служители в международни организации (ИПСМО), проведе апробации на обучителните ресурси, разработени в рамките на проект „Обучение на млади предприемачи по бизнес грамотност“ (Literacy and Numeracy Training for Young Entrepreneurs – LiNT), № 2019-1-FR02-KA205-015974, както и пилотните обучения за млади предприемачи в България в изпълнение на Интелектуален продукт № 3 по проекта. Проектната инициатива се изпълнява от Aformac, Франция (водеща организация), в партньорство с ИСК при УНСС и други три организации от България, Гърция и Испания.

Апробацията на обучителните ресурси – модулите за обучение, разработени по проект LiNT и платформата за електронно обучение, изготвена в рамките на проектa беше проведена с 5 млади предприемачи, подпомогнати от 2 обучители от проектния екип на ИСК при УНСС. Пилотни обучения за 15 млади предприемачи бяха организирани съвместно от ИСК при УНСС и ИПМСО на 26.01.2021 и 04.02.2021 с участието съответно на 10 и 5 обучаеми – представители на целевата група по проекта. Резултатите от формулярите за обратна връзка недвусмислено сочат, че обучителните ресурси по проекта се възприемат като високо ефективни и полезни за младите предприемачи, участвали в апробацията на обучителните модули и платформата за електронно обучение, както и пилотните обучителни инициативи по проекта.

LiNT е 20-месечен проект, изпълняван по програма Еразъм+ Младеж на ЕС, който се реализира в периода юни 2019 г. – февруари 2021 г. Основната цел на проекта е да се подпомогне осигуряването на пътища за подобряване на знанията и компетенциите на младите предприемачи чрез насърчаване на обучението по езикова и цифрова грамотност. Младите предприемачи – участници в проекта, ще имат възможност за участват в пилотни обучения в партньорските държави, като се възползват от създадените по проекта ресурси – обучителни модули по езикова и цифрова грамотност и електронна платформа за обучение.

Галерия снимки от Проведени бяха апробациите на обучителните ресурси, разработени в рамките на про ...