Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: вторник, 15 май 2012 14:24

Пилотни проекти

 

Проект №1

 

 

 

 

Наименование на проекта

"Интегрирано обучение на малки и средни предприятия", Виена, Австрия

"Integrated Blended Training for SMEs"/SMEs INTETRAIN/, Vienna, Austria

Номер на проекта

№ A/05/B/F/PP-158.216

№ A/05/B/F/PP-158.216

Срок на проекта

01.08.2005 г. - 31.07.2007 г. /24 месеца/

August 1st, 2005 - July 31 st, 2007 /24 months/

Финансираща програма

Програма "Леонардо да Винчи" - Пилотен проект

Program "Leonardo da Vinci" - Pilot project

Роля на ИСК в проекта

ИСК при УНСС - партньор

Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - partner

Партньори по проекта

KWI Consultants & Engineers Austria - водеща организация

"Aтлантис" - Солун, Гърция

"Технологично развитие и иновации" - София, България

"Мултимедия Дизайн Студио" - Англия

Фондация за европейско развитие - Холандия


Превент Брюксел, Белгия

СТОДТ - Холандия

Шу Каросерибау ГмбХ

ПроОрава-Словакия

KWI Consultants & Engineers - Austria-leading organization

Atlantis - Thessaloniki, Greece

TDI /Technology Development and Innovation/ - Sofia, Bulgaria

The Multimedia Design Studio Limited - UK1.

Foundation for European Development Assistance - The Netherlands

Prevent - Brussels, Belgium

STODT - The Netherlands

Schuh Karosseriebau GmbH

ProOrava-Slovakia

 Описание

   Проектът предоставя на малките и средни предприятия в секторите за производство на машини и оборудване набор от средства и материали за обучение по интегриран подход за безопасност и здраве при работа, пожарна безопасност, екологични практики, осигуряване на качество. Работата е съсредоточена върху добри практики на работното място в сектори, избрани поради наличието на сложни процеси, висок риск и строги законови изисквания и покрива регламенти на ЕС, промишлени стандарти и най-добри практики на обучение.
   Основният резултат от проекта INTETRAIN е развитието на интегриран инструментариум за обучение на операторите и управителите /обучители в отрасъла на машиностроенето/. 

   The aim of the project is to develop a set of tools for integrated e-training of employees of SME sector.
   The main outcome of the INTETRAIN project was the development of an integrated training toolkit for operators and managers/trainers in the machinery and equipment manufacturing sector. The training makes use of a combination of learning methods including innovative information and communication technologies, tutoring, practical exercises and online evaluations. It has therefore a significant impact on the prevailing training approach being used in many small and medium sized enterprises, which traditionally and often due to lacking resources and capacities put less focus on a holistic view of training procedures. 

 Галерия

 

 

 

Проект №2 

 

 

 

 

Наименование на проекта

Виртуална он-лайн система за управление на качеството - VIRTUOSE

Virtual Online System for Education on Quality - VIRTUOSE

Номер на проекта

№ BG/04/B/F/PP-166024

№ BG/04/B/F/PP-166024

Срок на проекта

01.10.2004 г. - 31.03.2006 г. /18 месеца/

October 1st, 2004 - March 31 st, 2006 /18 months/

Финансираща програма

Програма "Леонардо да Винчи" - Трансфер на иновации

Program "Leonardo da Vinci" - Transfer of innovation

Роля на ИСК в проекта

ИСК при УНСС - партньор

Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - partner

Партньори по проекта

Европейски център за качество - София, България -  водеща организация

"Гръцки сертификационен регистър" - Гърция

Българска Промишлена Палата - България

Център за изследване на информационни системи - Рим, Италия

Еuropean Center for Quality Ltd. - Sofia, Bulgaria, leading organization

"Greece Certified Register" - Greece

Bulgarian Industrial Chamber - Bulgaria

Center of Research on Information System - Rome, Italy

 Описание

 Целта на проекта е да създаде иновативна онлайн система за обучение за нуждите на специалисти и мениджъри, работещи в малки и средни предприятия /МСП/ в Европа. 
   Осъществяването на проекта способства за създаването на иновативен софтуерен продукт, който е успешно съчетание на информационни технологии и конвенционално обучение в сферата на системите за управление на качеството /СУК/. ВИРТУОЗ съдържа два основни модула - за обучение /който от своя страна включва теоретична и практическа част/ и за самооценка, както и две основни форми на обучение, а именно внедряване на СУК и актуализиране СУК в МСП, които вече имат внедрена такава. Продуктът покрива следните международни стандарти за качество ИСО 9001:2000, HACCP и ИСО 14001.

     The objective of the project proposal is to create an innovative online training software product for professionals, decision-makers and managers working in small and medium sized enterprises /SMEs/ in Europe. 
   Project implementation contributed to the creation of an innovative software product that is a successful combination of information and communication technologies /ICT/ and traditional training in the field of Quality Management Systems /QMS/. VIRTUOSE has two main modules – a training one /which contains theoretical and practical section/ and a self-evaluation one, as well as two major training forms – one for QMS implementation and one for QMS upgrade in SMEs with already functioning Quality Management Systems. The product covers the following international standards ISO 9001:2000, HACCP and ISO 14001.

 Галерия

 

 

 

 

Проект №3

 

Наименование на проекта

Он-лайн подготовка за инвестиране в ценни книжа

Он-лайн подготовка за инвестиране в ценни книжа 

Номер на проекта

№ BG/05/B/F/PP-166049

№ BG/05/B/F/PP-166049

Срок на проекта

01.10.2005 г. - 31.03.2007 г. /18 месеца/

October 1st, 2005 - March 31 st, 2007 /18 months/

Финансираща програма

Програма "Леонардо да Винчи" - Пилотен проект

Program "Leonardo da Vinci" - Pilot project

Роля на ИСК в проекта

ИСК при УНСС - партньор

Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - partner

Партньори по проекта

БАЛКАНИКА Т&CS - София, България-водеща организация

Българска Стокова Борса - България

Европейски Център за качество - София, България

Институт Банковни /Колеж по банкиране/ - Прага, Чехия

Платон /Център за професионално обучение/" - Солун, Гърция

Факултет по икономикав Университета "Ла Сапиенца" - Рим, Италия

Център за изследване на информационните технологии в Университета "Луис Гуидо Карли" - Рим, Италия 

BALKANIKA T&CS Ltd. - Sofia, Bulgaria-leading organization

Bulgarian Stock Exchange - Bulgaria

European Center for Quality - Sofia, Bulgaria


Bankovni Institut /College of Banking/ - Praha, Czech Republic

Platon S.A. /Center of Professional Training/ - Thessaloniki, Greece

Faculty of Economics in "La Sapienza" University - Rome, Italy

Center of Research on Information System in LUISS Guido Carli University - Rome, Italy

 Описание

   Разработване на онлайн софтуерен продукт за професионална и образователна подготовка в сферата на финансовите пазари и инвестирането в ценни книжа, наречен „Онлайн подготовка за инвестиране в ценни книжа” – ОПИЦК. Софтуерният продукт е създаден с цел да се запълнят пропуските на един ефективен образователен продукт за повишаване на финансовата култура на малките и средни предприятия /МСП/, както и на професионалисти и непрофесионалисти в Европа, и да отговори на нуждите им от добро познаване на борсите и борсовите операции. 
   Новаторската форма на сътрудничество между фондовата борса, инвестиционния брокер, консултантската компания и различни образователни институции от четири европейски страни, води до създаването на новаторски образователен инструмент за подобряване на знанията и повишаване нивото на заетост. Обучението на служителите на МСП улеснява достъпа на МСП до финансови пазари, улеснява достъпа до свежи средства, което може да активизира техните дейности и да доведе до разкриване на нови работни места.

   Develop of online software for professional and educational training in the financial markets and investing in securities, called "Online training for investment in securities - OPITSK. The software product is designed to fill gaps of an effective educational product to enhance the financial literacy of small and medium enterprises / SME / as well as professionals and laymen in Europe, and to meet their needs for better knowledge of stocks and practical experience to portfolio management.
   The project creates new forms of cooperation between partner organizations from different European countries, by synchronizing up to date educational materials with rapid changes imposed by the dynamic business environment and the globalization of European financial markets. Innovative forms of cooperation between the stock market, investment broker, consultancy and other educational institutions from four European countries, leading to the creation of innovative and complex educational tool to improve knowledge and increase the level of employment. Training of SMEs will facilitate SMEs access to financial markets to collect fresh funds, which may intensify their activities and lead to the creation of new jobs.