Институт за следдипломна квалификация

55 години опит в продължаващото обучение


Обновено: понеделник, 03 юни 2013 9:46

ЕСЕТА-КА1

 

Проект №1

 

http://comfort-bg.eu/

 

 

Наименование на проекта

"Форуми за тенденциите в общините"

"ComForT : Community   Forums   Trends"

Номер на проекта

№ 190825-LLP-1-2010-1-BG-KA1ECETA

№ 190825-LLP-1-2010-1-BGKA1ECETA

Срок на проекта

01.01.2011 г. - 31.01.2012 г. /24 месеца/

1st, 2011 -  December 31st, 2012 /24 months/

Финансираща програма

Програма "Леонардо да Винчи" - ECETA-KA1

Program "Leonardo da Vinci" - ECETA-KA1

Роля на ИСК в проекта

ИСК при УНСС - водеща организация

Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - coordinator

Партньори по проекта

Институт за подготовка на служители в международни организации  

Община Карнобат, България

Конфедерация на труда "Подкрепа", България

Institute for Training of Personnel in International Organizations - ITPIO
 
Obshtina Karnobat, Bulgaria

Konfederatsia na truda "Podkrepa",  Bulgaria

 Описание

    Проектът „ComForT" има за цел да анализира съществуващите стратегически документи, които определят политиката за учене през целия живот на местно и регионално ниво и да оцени тяхната обвързаност и принос за постигането на целите и приоритетите, заложени в Националната стратегия за учене през целия живот.
   Дейностите, които ще бъдат осъществени по проекта, включват анализ, дискусии на общински форуми, в които ще вземат участие широк кръг от заинтересовани страни, както и разработване, разпространение и популяризиране на Национален доклад за оценка изпълнението на националните приоритети в учене през целия живот на регионално и местно ниво и приоритетните области за развитие.  

   The aim of project "ComForT" is to analyze the existing strategic documents that set policy for lifelong learning at local and regional level, and to assess their commitment and contribution to achieving the objectives and priorities of the National Strategy for Lifelong learning.
   The activities implemented under the project include analysis, discussions in municipal forums which will involve a wide range of stakeholders, and the development, distribution and promotion of a National evaluation report, evaluating the implementation of national priorities in lifelong learning of regional and local level and priority areas for development.    

 Галерия

   

  

 

Проект №2 

 
www.resolve-bg.eu

 

 

Наименование на проекта

"Регионални стратегии за учене, валидиране и образование"

"ReSoLVE: Regional Strategies of Learning Validation and Education"

Номер на проекта

№ 521401-LLP-1-2011-1-BG-KA1-KA1ECETA2

№ 521401-LLP-1-2011-1-BG-KA1-KA1ECETA2

Срок на проекта

01.02.2012 г. - 31.01.2013 г. /12 месеца/

February 1st, 2011 -  January 31st, 2012 /12 months/

Финансираща програма

Програма "Леонардо да Винчи" - ECETA-KA1

Program "Leonardo da Vinci" - ECETA-KA1

Роля на ИСК в проекта

ИСК при УНСС - партньор

Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - partner

Партньори по проекта

НАПОО

Институт за подготовка на служители в международни организации  

Конфедерация на труда "Подкрепа", България  

Община Варна, България

NAVET

Institute for Training of Personnel in International Organizations - ITPIO 
 
Konfederatsia na truda "Podkrepa",  Bulgaria

Obshtina Varna, Bulgaria

 Описание

  

    

 Галерия