Институт за следдипломна квалификация

55 години опит в продължаващото обучение


Обновено: вторник, 08 май 2012 15:34

Министерство на труда и социалната политика

 1.

BG EIF 2007/01-01 "Интеграцията на имигрантите в България"

 2.

"Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи  на политика за интеграция на имигранти в ЕС” и постепенно изграждане на капацитет за реализация на тези дейности"