Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: сряда, 09 май 2012 14:27

Обществени поръчки

  

 1.

Спечелена процедура за подбор на консултанти по европейски и международни проекти на HVB Банк Биохим и Хеброс банк АД

 2.

Спечелена обществена поръчка на Министерски съвет на Р България с предмет „Организиране и провеждане на дейности и инициативи, свързани с повишаване на информираността на българските граждани за правата и задълженията им като граждани на Европейския съюз” по Комуникационната стратегия на България за ЕС

 3.

Спечелена процедура за избор на подходяща оферта по Постановление 55 на МС с предмет „Разработване на стратегия за управление на човешките ресурси на БСК и членуващите в нея браншови и регионални организации и структури” по проект на Българската стопанска камара „Усъвършенстване и укрепване на административния капацитет на Българската стопанска камара като национално представителна работодателска организация”

 4.

„Извършване на оценки и анализи, проучвания и разработки на административния капацитет на Дирекция „Вътрешен одит” в  МОСВ (Министерство на околната среда и водите), необходими за разработването  на организационната стратегия на дирекцията, стратегическия план на дирекция „Вътрешен одит” за периода 2009-2011 г., стратегия за развитие на човешките ресурси, специализираните планове за обучения на служителите в дирекцията за периода 2009-2012 г.”