Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: петък, 20 ноември 2020 20:04

Център по икономика и управление

   

ДЪЛГОСРОЧНИ КУРСОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ

 • Курсове по сигурност на информацията (първоначално обучение по защита на класифицирана информация; документална сигурност на класифицираната информация,сигурност и защита на информацията).
 • Управление на холдинг
 • Управление на клъстери
 • Управление на продажбите
 • Управление на риска
 • Маркетинг и мениджмънт в Япония
 • Делови преговори
 • Публично-частно партньорство
 • Управление на грижите за клиенти


 Конкурентни предимства

        Важни конкурентни предимства на Центъра за  икономика и управление са:

 • съблюдаване на високи академични стандарти, съчетани с практическа насоченост на учебните програми
 • диверсифициране на методите и формите на обучение
 • индивидуален подход към клиента
 • качествено обслужване на специализантите
 • гъвкавост и приемственост в управленските подходи.