Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: сряда, 16 юни 2021 12:14

Краткосрочни курсове

        

Курсовете, които Институтът за следдипломна квалификация организира са:

  • Курсове по сигурността на информацията (първоначално обучение по защита на класифицирана информация; документална сигурност на класифицираната информация, сигурност и защита на информацията)

* Обучения в областта на защитата на класифицираната информация се провеждат само от обучаващи организации, одобрени от Държавна комисия по сигурността на информацията, съгласно т. IV-11 на приетите с Решение №87-на ДКСИ от 1.12.2020г. ИСК е една от малцината одобрени обучаващи организации;