Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: петък, 18 юни 2021 16:41

Следдипломно обучение


Следдипломното обучение в ИСК предоставя отлични възможности за повишаване на квалификацията и придобиване на нова професионална квалификация от специалисти, които имат висше образование.

Обученията в ИСК не водят до придобиване на образователно-квалификационна степен.


 Следдипломното обучение обобщено се провежда в следните форми:

  1. специализация, предлагаща обучение за повишаване на придобита квалификация по дадена специалност, придружена от свидетелство за професионална квалификация след успешното й завършване;
  2. професионална квалификация, която включва обучение за придобиване на нова или на допълнителна квалификация. При успешното й завършване всеки участник ще получи и съответно свидетелство за професионална квалификация;
  3. професионална квалификация за придобиване на правоспособност за упражняване на определана дейност е възможност, която осигурява на завършилите я и свидетелство за професионална квалификация, съответстващо на нормативните изисквания за признаване на правоспособност за упражняване на съответната дейност;
  4. краткосрочно обучение за придобиване на специални знания, умения и компетентности с продължителност до един семестър. При него е предвидено издаването на удостоверение за проведеното обучение.