Институт за следдипломна квалификация

55 години опит в продължаващото обучение


Обновено: събота, 27 май 2023 16:59

Oбучение

Следдипломното обучение в ИСК при УНСС се провежда в следните форми: 

  • специализация, предлагаща обучение за повишаване на придобита квалификация по дадена специалност, придружена от свидетелство за професионална квалификация след успешното й завършване;
  • професионална квалификация, която включва обучение за придобиване на нова или на допълнителна квалификация. При успешното й завършване всеки участник ще получи и съответно свидетелство за професионална квалификация;
  • професионална квалификация за придобиване на правоспособност за упражняване на определана дейност е възможност, която осигурява на завършилите я и свидетелство за професионална квалификация, съответстващо на нормативните изисквания за признаване на правоспособност за упражняване на съответната дейност;
  • краткосрочно обучение за придобиване на специални знания, умения и компетентности с продължителност до един семестър. При него е предвидено издаването на удостоверение за проведеното обучение.

Обученията в Институт за следдипломна квалификация се провеждат в следните форми:

  • присъствена – традиционно обучение в учебна зала;
  • онлайн – обучение в електронната среда MS Teams, което включва лекции излъчвани на живо, практически задачи, материали за четене, тестове и др.;
  • хибридна – разновидност на смесеното обучение, при която цялото обучение или част от него се провежда едновременно и в присъствена и в електронна форма.