Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: сряда, 16 ноември 2022 16:06

Нашата история


За начало на Института за следдипломна квалификация трябва  да се счита есента на 1969 година, а по-точно 12.09.1969 г. Комитетът за стопанска координация при Министерския съвет приема Разпореждане № 354, в което в т. 15 се посочва: “да се създаде от 01.10. т. г. към ВИИ “Карл Маркс” следдипломна школа за системорганизатори с оглед обучението да започне от началото на 1970 г.” За първи ръководител на школата и заместник-ректор на ВИИ е избран доц. к.ик.н. инж. Димитър Димитров, сега професор.

Първата специализация се разкрива на 15.01.1970 г. - тя е по проектиране на АСУ, с продължителност на обучението една година, с откъсване от производството, редовна форма на обучение.

В средата на 70-те години на двадесети век са създадени и първите катедри в Отделението за следдипломна квалификация. През 1975г. под ръководството на проф. Иван Йорданов е създадена “Икономика и организация на НИРД”, а през 1976 г. “Общ и специализиран контрол” с ръководител проф. Атанас Атанасов.

Следват години на сериозни развитие и подем.

Началото на 90-те години на миналия век ръководството на университета, начело с ректора проф. д.ик.н Лалю Радулов, внася предложение в Министерския съвет и на 10.09.1990 г. Бюрото на МС взема решение за създаване на Институт за следдипломна квалификация, като самостоятелно юридическо лице. Той е образуван на основата на Отделението за повишаване на квалификацията на кадрите и на Школата за квалификация на селскостопански и кооперативни дейци от развиващите се страни. Под ръководството на доц. Георги Евгениев започва пазарното ориентиране на Института и през следващите петнадесет години той силно разширява обхвата на своята дейност.

В този период се разкриват нови школи, центрове и филиали на ИСК в страната /Бургас, Стара Загора, Габрово, Кърджали, Пловдив, Ямбол, Велико Търново/, които адекватно да отговарят на динамично променящите се изисквания на практиката. 

Започва работата по множество проекти, финансирани от международни фондове, свързани главно с обучение.

През 2001 година Институтът за следдипломна квалификация, пръв сред образователните институции у нас, разработи система за управление на качеството и се сертифицира по стандарт ISO 9001:2000. Днес тя обхваща не само следдипломното обучение, но и консултирането и управлението на проекти.

През 2005 година е изграден и лицензиран от Националната агенция по професионално образование и обучение Център по професионално обучение, който има права по 17 професии.

От 2007 година в състава на Отделение ИСК работят следните центрове: Център по международна икономика, политика и право; Център по финанси, счетоводство и контрол, Център за развитие на управленски умения; Център по управление на качеството; Център за международни проекти; Център по професионално обучение.

Броят на лекторите надхвърля 280 човека, като повече от две трети от тях са преподаватели от УНСС.

В петдесетгодишната история на Отделението негови ръководители последователно са били такива изтъкнатите преподаватели от УНСС като: проф. д.ик. н. инж. Димитър Димитров /1969-1979 г./, проф. д.ик.н. Крум Александров /1979-1980 г. /, проф. д.ик.н. Тома Барбов /1980-1987 г./, проф. д.ик.н Стоян Айков /1987 г./, проф. д.ик.н. Методи Христов /1987-1990 г./, доц. Георги Евгениев /1990-1993 г./, проф. д-р Митко Генешки /1993 г./, проф. д.ик.н. Иван Душанов /1993-1995 г./, доц. Божана Неделчева /1995-2005 г./, доц. д-р Марчо Марков /2005-2013/, доц. д-р Иван Стойчев /2013-2020/ и  проф.д.н. Живко Драганов /2020 – до сега/.


 _5501d_50 иск.png                        През 2019 година Институтът за следдипломна квалификация при УНСС отбеляза петдесетгодишнината от началото на организираното следдипломно обучение.  


В "История на ИСК" бихте могли да научите повече за нас.

Прикачени файлове:

application/pdf ДВ - 25.09.1990.pdf - 4244 KB

application/pdf История на ИСК.pdf - 384 KB