Институт за следдипломна квалификация

55 години опит в продължаващото обучение


Обновено: понеделник, 17 април 2023 15:32

Нашата история


Началото на Института за следдипломна квалификация е от есента на 1969 година, с първи ръководител на школата и заместник-ректор на ВИИ доц. к.ик.н. инж. Димитър Димитров, сега професор.

Първата специализация се разкрива на 15.01.1970 г. - тя е по проектиране на АСУ, с продължителност на обучението една година, с откъсване от производството, редовна форма на обучение.

В средата на 70-те години на двадесети век са създадени и първите катедри в Отделението за следдипломна квалификация. През 1975г. под ръководството на проф. Иван Йорданов е създадена “Икономика и организация на НИРД”, а през 1976 г. “Общ и специализиран контрол” с ръководител проф. Атанас Атанасов.

Следват години на сериозни развитие и подем.

На 10.09.1990 г. по предложение на ръководството на университета, начело с ректора проф. д.ик.н Лалю Радулов, Бюрото на МС взема решение за създаване на Институт за следдипломна квалификация, като самостоятелно юридическо лице. Под ръководството на доц. Георги Евгениев започва пазарното ориентиране на Института и през следващите петнадесет години той силно разширява обхвата на своята дейност.

В този период се разкриват нови школи, центрове и филиали на ИСК в страната /Бургас, Стара Загора, Габрово, Кърджали, Пловдив, Ямбол, Велико Търново/, които адекватно да отговарят на динамично променящите се изисквания на практиката. 

Започва работата по множество проекти, финансирани от международни фондове, свързани главно с обучение.

През 2001 година Институтът за следдипломна квалификация, пръв сред образователните институции у нас, разработи система за управление на качеството и се сертифицира по стандарт ISO 9001:2000. Днес тя обхваща не само следдипломното обучение, но и консултирането и управлението на проекти.

През 2005 година е изграден и лицензиран от Националната агенция по професионално образование и обучение Център по професионално обучение, който има права по 17 професии.

От 2007 година в състава на Отделение ИСК работят следните центрове: Център по международна икономика, политика и право; Център по финанси, счетоводство и контрол, Център за развитие на управленски умения; Център по управление на качеството; Център за международни проекти; Център по професионално обучение.

Броят на лекторите надхвърля 280 човека, като повече от две трети от тях са преподаватели от УНСС.

В петдесетгодишната история на ИСК негови ръководители последователно са били такива изтъкнати преподаватели от УНСС като: проф. д.ик. н. инж. Димитър Димитров /1969-1979 г./, проф. д.ик.н. Крум Александров /1979-1980 г. /, проф. д.ик.н. Тома Барбов /1980-1987 г./, проф. д.ик.н Стоян Айков /1987 г./, проф. д.ик.н. Методи Христов /1987-1990 г./, доц. Георги Евгениев /1990-1993 г./, проф. д-р Митко Генешки /1993 г./, проф. д.ик.н. Иван Душанов /1993-1995 г./, доц. Божана Неделчева /1995-2005 г./, доц. д-р Марчо Марков /2005-2013/, доц. д-р Иван Стойчев /2013-2020/ и  проф.д.н. Живко Драганов /2020 – до сега/.


 _5501d_50 иск.png                        През 2019 година Институтът за следдипломна квалификация при УНСС отбеляза петдесетгодишнината от началото на организираното следдипломно обучение.  


В "История на ИСК" бихте могли да научите повече за нас.

Прикачени файлове:

application/pdf ДВ - 25.09.1990.pdf - 4244 KB

application/pdf История на ИСК.pdf - 384 KB