Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: понеделник, 05 януари 2015 11:10

Многостранни проекти

 

Проект 1

Logo.jpg
www.muova.fi/csf 

 

 

Наименование на проекта

"Творчески стратегии за предвидливост – учебна програма"

"Creative Strategic Foresight - Study Programme" - CSF

Номер на проекта

№ 517671-LLP-1-2011-1-FI-ERASMUS_FEXI

№ 517671-LLP-1-2011-1-FI-ERASMUS_FEXI

Срок на проекта

01.10.2011 г. - 30.09.2013 г. /24 месеца/

October 1st, 2011 -  September 30th, 2012 /24 months/

Финансираща програма

Програма "ЕРАЗЪМ"

Program "ERASMUS"

Роля на ИСК в проекта

ИСК при УНСС - партньор

Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - partner

Партньори по проекта

Университета в Алто за изкуство и дизайн - Алто, Финландия

Aalto University School of Art and Design, Finland

 

Университета във Вааса по приложни науки - Вааса, Финландия 

Vaasa University of Applied Sciences, Finland  

 

Университета в Кил по приложни науки – Кил, Германия 

Kiel University of Applied Sciences, Germany  

 

Университета на Приморска – Копeр, Словения 

University of Primorska, Koper, Slovenia  

 

Зеландски институт по бизнес и технологии – Коге, Дания 

Zealand Institute of Business and Technology, Denmark  

 

ИННОВА – фирма за обучение, проучвания и проекти, Корнела де Лобрегат, Испания 

INNOVA, S.L, Project department, Spain

 Описание

  Проектът „Творчески стратегии за предвидливост” има за цел да разработи и тества учебен модул, който съчетава творчеството със стратегическото мислене и приложните изследвания с образованието. Учебният модул е насочен към подпомагане на студентите бакалаври да развиват своите компетенции при оценката и предвиждането на промените в бизнес средата, насърчава творческите способности на студентите в стратегическото мислене, за да могат да адаптират информацията и иновациите.

   Main aims and objectives are:
1.To develop and test a research-oriented study module whichcombines creativity with strategic thinking and applied research with education.
2.A model how to combine research with education to develop new, innovative ideas.
3.A plan how to integrate the project results with the world of enterprises
4.To contribute to integration of creativity into European curricula

                                 Галерия

  

                          

 

http://www.ipro-project.eu/                             

                                                                                                                                         
Наименование на проекта             "иПрофесионалистът" "The iProfessional"- iPro
Номер на проекта 540097-LLP-1-2013-BG-ERASMUS-EQR 540097-LLP-1-2013-BG-ERASMUS-EQR
Срок на проекта 01.10.2013 г. - 30.09.2015 г.(24 месеца) 01.10.2013 г. - 30.09.2015 г. (24 месеца)
Финансираща програма Програма "ЕРАЗЪМ" Program "ERASMUS"
Роля на ИСК в проекта ИСК при УНСС - партньор Institute for Postgraduate studies at UNWE
Партньори по проекта Институт за обучение на персонала на международни организации, София, България Institute for training of personnel on international organization
Аудиовизуални технологий, информатика и телекомуникации, Русбек, Белгия Audio-visual Technologies informatics and telecommunications
Телецентър, Загреб, Хърватска Telecentar
Институт за изкуства, дизайн и технологии, Дъблин, Ирландия Institute of Art, design&Technology
Асоциация на агенциите за мониторинг на пресата, Букурещ, Румъния Asociatia Aagentia de Monitorizare a Presei
Университет на Лодз, Полша Uniwersytet Lodzki
Образователна програма на Тибер Умбрия, Перуджа, Италия TUBER UMBRIA COMETT EDUCATION PROGRAMME
Технически университет на Вилнюс, Литва Vilnius Gediminas Technical University
Описание Проектът има за цел да изгради пилотно сътрудничество между висшите училища и центровете за професионално обучение в областта на интерактивните медии, артистичния дизайн. Осъществено е проучване на необходимите умения на медийните професионалисти и е разработена рамка на компетентностите на медийните професионалисти. Модел на програма за обучение примерни учебни модули помагат на преподавателите в подбора и разработването на учебни материали по дигитални изкуства и медии. The  project is aimed at setting up a pilot collaboration between HEls and VET providers in the field of interactive media and arts desing. Needs analysis in of media professionals competence framework was developed. Model training curriculum and sample module elaboration heip professors in selecting and creating educational materials in the digital arts and media studies.
Галерия