Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: петък, 22 юли 2022 10:00

Риск-мениджър

_2b060_риск-мениджър.png 

   _c17f3_Картина2.png     

Продължителност: 2 семестъра

Форма на провеждане: модулна, съботно-неделна присъствено в ИСК/онлайн платформата Тиймс

Цена на курса: 1690 лв.

Анотация

Квалификацията "Риск-мениджър" е предназначена да предостави знания и умения по отношение на структуриране, изпълнение и докладване на процеса по управление на риска в организациите от публичния сектор, попадащи в обхвата на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

Обучението обхваща теоретични, нормативни и практически познания, свързани с определяне на целите, изготвяне на стратегия за управление на риска, идентифициране и оценка на конкретните рискове, както и предприемане на съответни действия за намаляване на експозицията на конкретните рискове.

По време на занятията ще се извърши преглед на приложимите изисквания, методологичните аспекти и добрите практики в областта на управлението на риска от гледна точка на риск-мениджърите и риск-собствениците.

Аудиторните занятия обхващат редица практически задачи и ролеви игри, насочващи курсистите към придобиване на умения за идентифициране, оценка и предприемане на адекватни и структурирани действия при ограничаване на рисковете.

Учебен план 

Първи семестър:

1. Стратегическо и бизнес планиране

2. Вътрешен контрол

3. Анализ разходи - ползи

4. Стратегия по управление на риска

5. Рискове при счетоводното отчитане и бюджетния процес

    

 Втори семестър:

1. Оценка на риска от измами и нередности

2. Дейности на риск-мениджъра

3. Вътрешен одит и одитен комитет

4. Мониторинг на риска и годишно докладване

Документи: След успешно приключване на обучението на всеки курсист ще бъде издадено Свидетелтво за професионална квалификация "Стратегическа риск политика и управление на съответствието" от Института за следдипломна квалификация.

Локация: Обучениeто се провежда присъствено в сградата на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс.


За допълнителна информация и записване: Полина Никифорова - ИСК при УНСС, каб.105, тел. 02/862 77 13; моб.тел. 0888 000 237, е-mail: [email protected]


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

ЗАЯВЛЕНИЕ

- ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР /прикачен файл/

Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение по "Риск-мениджър"


Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР 2022.docx - 27 KB