Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: понеделник, 16 януари 2023 11:50

Обучения в областта на правото

Следдипломната квалификация е форма на обучение, предназначена за придобиване на нова професионална квалификация или за повишаване на квалификацията на специалисти с висше образование. Обучението се провежда по специализиран учебен план и включва полагане на изпити по съответните дисциплини. На успешно завършилите се издава свидетелство за професионална квалификация, с което се удостоверява приключването на завършена форма на подготовка.  

Следдипломната квалификация не води до придобиване на образователна степен и специалност от висшето образование. 

През летен семестър на учебната 2022/2023 година Институтът за следдипломна квалификация към УНСС организира следните квалификационни курсове в областта на правото: