Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: четвъртък, 19 ноември 2020 17:23

Център за факултативно обучение


     Центърът за факултативно обучение при Института за следдипломна квалификация дава възможност за завършване на допълнителна квалификация на студентите по време на тяхното обучение. Дейността на Центъра е насочена към придобиване на знания и умения по различни специалности за изграждането им като адаптивни и конкурентноспособни специалисти за стопанската и обществената практика.

     Приемат се студенти, обучаващи се в редовна форма във всички степени на висшето образование в УНСС и други висши училища в София. За обучението се присъждат кредити за професионално образование, а на успешно завършилите курсовете се издава Свидетелство за професионална квалификация.

      Обучението на студентите е по преференциални цени.