Институт за следдипломна квалификация

55 години опит в продължаващото обучение


Обновено: вторник, 30 януари 2024 17:00

Защита на основните права

 

   _c17f3_Картина2.png     

Продължителност: 2 семестъра

Форма на провеждане: модулна, съботно-неделна присъствено в ИСК/онлайн платформата Тиймс

Цена на курса: 1690 лв.

Анотация

Курсът има за цел да формира знания за многостепенната защитата на основните права в международното право, правото на Европейския съюз и българското право. Предмет на разглеждане са сложните и йерархични отношения между правозащитните институции на международно, наднационално и национално ниво, както и отношенията между държавните органи и неправителствените организации. Обсъждат се актуални и дискусионни въпроси на защитата на основните права чрез използване на интерактивни методи на преподаване – решаване на казуси, изготвяне на защитни тези и дискусии.

Курсът надгражда знанията и уменията за успешна правна аргументация въз основа на практиката на Европейския съд по правата на човека и институционалната защитата на основните права в Европейския съюз. Предоставят се знания за системата и особеностите на националните правозащитни институции – Конституционен съд на Република България, съдебна защита на основните права, Омбудсман на Република България, Комисия за защита от дискриминация и други.

Курсът е предназначен за магистрати, адвокати, представители на неправителствените организации и служители от държавната администрация, пряко осъществяващи дейност в областта на защитата на основните права.


Учебен план 

Първи семестър:

1. Теория и история на защитата на основните права.

2. Правата на човека в условията на глобализация и технологично общество.

3. Универсална система за защита права на човека в рамките на ООН.

4. Защита правата на човека съгласно Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи.

5. Защита на основните права в правото на Европейския съюз.


      

  

Втори семестър:

1. Конституционноправна защита на основните права.

2. Защита на основните права в практиката на българските съдилища.

3. Защита от дискриминация и престъпленията от омраза. 

4. Защита правата на уязвими групи лица – деца, хора с увреждания, мигранти.

5. Защита на личните данни.Документи: След успешно приключване на обучението на всеки курсист ще бъде издадено Свидетелство за професионална квалификация "Защита на основните права" от Института за следдипломна квалификация.

Локация: Обучениeто се провежда присъствено в сградата на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс.

За допълнителна информация и записване: Елена Маркова, тел: 0884 338 813, е-mail: [email protected]

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

ЗАЯВЛЕНИЕ

След подаване на заявлението е необходимо да попълните бланка - ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР, представите оригинал и копие на диплома за висше образование. Към личния формуляр прилагате 2 броя снимки паспортен формат, които са необходими при издаване на свидетелството за следдипломна квалификация.

Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение по "Защита на основните права"