Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: понеделник, 15 декември 2014 11:48

Многостранни проекти

www.fiereproject.eu

 

 

Наименование на проекта

„Развитие на иновациите и предприемачеството в европейските региони”

Furthering Innovative Entrepreneurial Regions of Europe - FIERE

Номер на проекта

№ 540477-LLP-1-2013-1-IE-Grundtvig-GMP

№ 540477-LLP-1-2013-1-IE-Grundtvig-GMP

Срок на проекта

01.01.2014 – 31.12.2015 (24 месеца)

January 1st 2014 – December 31st, 2015 (24 months)

Финансираща програма

Програма „Грюндвиг”

Grundtvig Programme

Роля на ИСК в проекта

ИСК при УНСС – партньор

IPS – division at UNWE – partner

Партньори по проекта

Окръжен съвет Типърери, Ирландия (Водеща организация)

Tipperary County Council (Ireland) – Lead Partner

 

Технологичен институт Уотърфорд, Център за развитие на предприемачеството и регионалната икономика, Ирландия

Centre for Enterprise Development and Regional Economy, Waterford Institute of Technology (Ireland)

 

Европейски център за изследвания и инициативи, Италия

Centro Studi ed Iniziative Europeo (Italy)

 

Олуеб солюшънс, Гърция

Allweb Solutions S.A. (Greece)

 

Търговска и стопанска камара на Барселос, Португалия

Associacao Comercial e Industrial de Barcelos (Portugal)

 

ЕЙНУРД, Исландия

EINURD Limited (Iceland)

Описание

Проект FIERE има за цел да подпомогне местните общности и регионалните икономики, като по-специално се фокусира върху развитието на предприемачески и иновационни умения сред лица, заети в организации, опериращи на регионално равнище, в т.ч. областни и общински администрации, търговски камари, клъстери и др., така че да ги подпомогне в разработването и изпълнението на ефективни политики и програми в сферата на иновациите и предприемачеството. Фокусът на проекта е върху осигуряването на иновационно обучение по предприемачество на членовете на широк кръг от заинтересовани страни на регионално и местно равнище, със специален акцент върху адресиране нуждите на местните обществени и доброволчески организации, които се стремят да развиват икономическия и социален потенциал на своите региони.

The FIERE project aims to support local communities and regional economies by specifically focusing on the development of entrepreneurial and innovative skills of people, employed in organisations, operating at regional level, incl. regional authorities, chambers of commerce, clusters/networks, etc. to enable them to develop innovative and entrepreneurial policies and programmes. The focus of the FIERE project is on providing innovative entrepreneurship education to members of a wide range of regional organisations but with a particular focus on addressing the needs of sub-regional community and voluntary organisations that are seeking to develop their locality’s economic and social potential.

Галерия

_d91ad_048.jpg

_d9210_041.jpg

_d9210_042.jpg