Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: понеделник, 17 април 2023 16:01

Проекти

_76642_Intro_Erasmus1-formatkey-jpg-default.jpg 2019 Програма Еразъм +


IIoTNET

Проект № 609085-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-VET-NETPAR

"Industrial Internet of Things VET Network"

(01.10.2019 - 30.09.2021)


 _6d396_TOC-logo.png  2019


Erasmus+ project in Mobility Tool+


TOC Supporting and Reforming the Transport Operator's Competence - Developing a unified

training package for the transport operator in Europe 

1.9.2019 -  28.2.2022


 _770f6_47 JICA-МАКЕДОНИЯ-ЛОГО.jpg 2019


Официална помощ за развитие на МВнР


"Обучение в управленски умения за развитие на малкия и среден бизнес.

Японският и българският опит за управление и излизане на глобалните пазари"

(05.06.2019 - 20.12.2019)

 _4e601_45 ExpoVET ЛОГО.png 2018

Програма "Еразъм+"


Проект № 2017-1-IT02-KA203-036707 EXPOVET

Joint VET Course for Export Experts – EXPOVET 

(15.12.2018 - 14.12.2020)

 _770f6_44 DIGITAL HUMANIST ЛОГО.png 2018


ERASMUS + KA2 - СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРСТВА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ


Проект № 2018-1-IT02-KA203-048291 Digital Humanist 

(01.11.2018 - 31.10.2020)


 _770f6_43 SmiLE ЛОГО.jpg 2018

Програма "Еразъм+", Ключова дейност 2 “Стратегическо партньорство за професионално образование и обучение”


Проект № 2018-1-IT01-KA202-006854 S.M.I.Le

"Sale Management, Inter-culture, Learning"

"Продажба Мениджмънт, Междукултурна, Учене"

(1.11.2018 - 31.10.2020)

 _770f6_42 DIGITALISATION IN PORTUGAL ЛОГО.png 2018


Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“


Проект № 2018-1-BG01-KA102-047532, „ИСК въвежда иновативни учебни планове и

обучителни курсове за информационни технологии и дигитални умения в областта на

професионалното образование и обучение – Дигитализация в Португалия“

(01.06.2018 - 30.06.2019)

 _770f6_41 LLL-ЛОГО.png 2017

_acd6e_LLL 3.png

BG05M9OP001-4.001

"Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и

промяната"    

"Partnership policy as a trigger for lifelong learningq innovation and change"                

(18.09.2017-31.12.2018)


 _a553c_40 FABUSS ЛОГО.jpg 2017

Програма "ERASMUS+"


2016-3-EL02-KA205-002673 FABUSS 

"Успешното наследяване на семейните фирми" 

"Family Businesses Successful Succession"

(01.02.2017 - 31.01.2019)

 _a553c_39 GREENB ЛОГО.jpg 2015

Програма "ERASMUS+"


2015-1-FR01-KA204-015377 (GA) GreenB

"Обучение по управление на зелен бизнес"

“Greening the Business: Green Business Management Trainings”

 _a553c_38 europeanisation ЛОГО.jpg 2014

Програма "ЕРАЗЪМ"


2014-1-DE02-KA200-001539 EUROPEANIZATION

"Оценка на европеанизирането на образователни институции"

"Europeanization organizational maturity assesment tool for the europeanization

of educational institutes"

(01.09.2014 - 30.08.2016)

 _a553c_37 replay ЛОГО.jpg

2014


Програма "Леонардо да Винчи" - ECETA-KA1


550467-LLP-1-2013-1-KA1-KA1ECETA RePLAY

"Регионално планиране на работна заетост на младежтта"

"Regional plans for labour activities of youth"

(01.05.2014 - 30.04.2015)

 _a553c_36 fiere ЛОГО.jpg 2014


Програма: Lifelong Learning - Grundtvig


№ 540477-LLP-1-2013-IE-GRUNDTVIG-GMP FIERE

"Развитие на иновативни и предприемачески региони на Европа"

"Fostering Innovative and Enterpreneurial Regions of Europe"

(01.01.2014 - 31.12.2015)


  2013


Програма "Леонардо да Винчи" - Трансфер на иновации


№ 2013-1-GR1-LEO005-14120 ValidAid+ 

“Валидиране на знания и умения за укрепване на позициите на

нискоквалифицирани служители на пазара на труда“

"Validating competences gained at the workplace in case of low qualified people"

(01.10.2013 - 30.09.2015)


 _1f781_34 ipro ЛОГО.jpg 2013

Lifelong Learning - Erasmus


№ 540097-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-EQR iPro 

"i-Професионалистът"

"The I Professional"

(01.10.2013 - 30.09.2015)

 _1f781_33 ssff ЛОГО.jpg 2013


ГД "Заетост, социални въпроси и включване" на Европейската комисия


VS-2011-010-0249 SFF

"Знания и умения за бъдещето - сигурност, професионална кариера

и по-добри позиции на пазара на труда"

"Skills for Future - Towards Better skills at the labour market through

better guidance and education"

(01.05.2013 - 30.04.2015)


 _1f781_32 resolve ЛОГО.jpg 2012

Програма "Леонардо да Винчи" - ECETA-KA1


№ 521401-LLP-1-2011-1-BG-KA1-KA1ECETA2 ResolVE

"Регионални стратегии за учене, валидиране и образование"

"Regional Strategies of Learning Validation and Education"

(01.02.2012 - 31.01.2013)

 _1f781_31 csf ЛОГО.jpg 2011


Програма "ЕРАЗЪМ"


№ 517671-LLP-1-2011-1-FI-ERASMUS_FEXI  CSF 

"Творчески стратегии за предвидливост – учебна програма" 

"Creative Strategic Foresight - Study Programme"

(01.10.2011 - 30.09.2013)

 _1f781_30 innosee ЛОГО.jpg 2011

Програма "Леонардо да Винчи" - ECETA-KA1


№ 518703-LLP-1-2011-1-BG-LEONARDO-LMP  InnoSee

"Обучение на специалисти от научноизследователски клъстери"

"Seeding Innovation: Training for Research-driven Clusters"

(01.10.2011 - 30.09.2013)

 _1f781_29 comfort ЛОГО.jpg 2011

Програма "Леонардо да Винчи" - ECETA-KA1


№ 190825-LLP-1-2010-1-BG-KA1ECETA ComForT

"Форуми за тенденциите в общините" 

"Community   Forums   Trends"

(01.01.2011 - 31.01.2013)

  2010

Във връзка с проект № BG161PO001/4.2-01/2008/017 "Община Баните и община Скио внедряват европейски добри практики за повишаване на ЕЕ и използване на ВЕИ", ОП "Регионално развитие 2007-2013" 

Обществена поръчка "ОБУЧЕНИЕ"

 _1bd7f_27 validaid ЛОГО.jpg 2010

Програма "Леонардо да Винчи" - Трансфер на иновации


№ 2010-1-BG1-LEO05-03085 ValidAid

“Валидиране на знания и умения за укрепване на позициите на

нискоквалифицирани служители на пазара на труда“

“Validation   of   skills   and   knowledge   for   strengthening  

the   positions   of   low - qualified   employees   in   the   labour   market"

(01.10.2010 - 30.09.2012)

  2009


Министерство на труда и социалната политика - "Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване на практиката на "Общите основни принципи на пилитика на интеграция на имигранти в ЕС" и постепенно изграждане на капацитет за реализация на тези дейности"

BG EIF 2007/01-01

"Състояние и тенденции на миграцията и политики за

интеграция на имигрантите в България"

(01.10.2010 - 30.09.2012)

  2009


Министерство на околната среда и водите


Обществена поръчка "Извършване на оценки и анализи, проучвания и

разработки на административния капацитет на дирекция "Вътрешен одит"

в МОСВ, необходими за разработването на организационната стратегия

на дирекцията, стратегическия план на дирекция "Вътрешен одит" за

периода 2009-2011 г., стратегия за развитие на човешките ресурси,

специализираните планове за обучение на служителите за периода 2009 - 2012 г."

(25.06.2009 - 2.02.2010)


  2009

Програма "Леонардо да Винчи"-Мобилност


Проект № 2009-1-BG1-LEO03-01874

"Модернизиране на обучението през целия живот на основата на

професионални стандарти за знания, умени я и компетенции", Мадрид, Испания

"Modernization of Life-long learning on the basis of vocational standards

for knowledge, skills and competencies ", Madrid, Spain

(01.06.2009- 31.12.2009)


 _1bd7f_23 ece ЛОГО.png 2009

Програма "Леонардо да Винчи" - Трансфер на иновации


№ 2008-1-BE3-LEO05-00289 ЕСЕ 

"Европейски ангажимент за предприемачество"

"European commitment to entrepreneurship"

(01.06.2009 - 31.12.2009)

 _1bd7f_22 bia ЛОГО.jpg 2009


Българска стопанкска камара


Oбществена поръчка за избор на подходяща оферта по Постановление 55 на МС

с предмет "Разработване на стратегия за управление на човешките ресурси на

БСК и членуващите в нея браншови и регионални организации и структури"

по проект на БСК "Усъвършенстване и укрепване на административния капацитет

на БСК като национално представителна работодателска организация"

(16.01.2009 - 25.03.2009)


  2009

Програма "Леонардо да Винчи"-Мобилност


№ 2008-2- BG 1-LEO03-00978

"Комуникацията в междукултурната среда при професионалното образование

и обучение",

Братислава, Словакия

"Cross-cultural communication in vocational training and education ", Bratislava

  2008


Програма "Леонардо да Винчи"-Транфер на иновации

№ LLP-LDV-TOI-08-AT-0021

"Междукултурно учене и преподаване в сферата на професионалното образование

и обучение"

"Cross-cultural learning and teaching in vocational education and training"

(01.10.2008-30.09.2010)


  2008

Програма "Леонардо да Винчи"-Мобилност


№ 2008-1- BG 1- LEO 03-00280

"Междукултурни предизвикателства при трансфера на знания в областта

на продължаващото образование и обучение ", Гранада, Испания

"Intercultural challenges of knowledge transfer in the field of vocational education and training", Granada, Spain

(01.06.2008 - 01.06.2009)


 _1bd7f_18 МС лого.jpg 2007

Министерски съвет на РБ


Oбществена поръчка на Министерски съвет на Р България с предмет:

„Организиране и провеждане на дейности и инициативи, свързани с повишаване на информираността

на българските граждани за правата и задълженията им като граждани на Европейския съюз”по

Комуникационната стратегия на България за ЕС

(19.12.2007 - 30.11.2008)

  2007

Програма "Леонардо да Винчи"-Мобилност


№ LLP-Ldv-VETPRO-07-BG 166103

"Динамично адаптиране на продължаващото професионално обучение към изискванията на пазара на труда",

Евора-Португалия, Париж-Франция

"Dynamic adaptation of the vocational training according to the requirements of the labour market",

Еvora, Portugal, Paris, France

(01.07.2007 - 30.06.2008)


  2006

Програма "АУПТ" Агенция по заетостта - Световна банка


№ 9120 250 60 632

"Подобряване на планирането на местното икономическо развитие в община Николаево

чрез разработването и утвърждаването на ключови общински секторни стратегии и инвестиционни проекти"

"Improvement of planinig of local economic development of Nikolaevo municipality by development and

approving of key municipal sector strategies and investment projects"

(01.07.2007 - 30.06.2008)


  2006

Програма "АУПТ" Агенция по заетостта - Световна банка


№ 6170 250 60 678 "Подобряване на планирането на местното икономическо развитие в

община Първомай чрез разработването и утвърждаването на ключови общински секторни

стратегии и инвестиционни проекти"

"Improvement of planinig of local economic development of Parvomai municipality by

development and approving of key municipal sector strategies and investment projects"

(18.12.2006 - 17.06.2007)


  2006

Програма "АУПТ" Агенция по заетостта - Световна банка


№ 6080 220 60 628

"Нови възможности на пазара на труда чрез професионална квалификация на безработни от община Велинград"

"New opportunities for the labour market through vocational qualification of unemployed people from Velingrad municipality"

(18.12.2006 - 29.08.2007)


  2006


Програма "АУПТ" Агенция по заетостта - Световна банка


№ 6080 220 60 627

"Квалифицирани сътрудници в малък и среден бизнес - нови възможности на пазара на труда

в община Ракитово"

"Qualified assistants in a medium size and small businesses - new opportunities for the labour market in Rakitovo municipality"

(18.12.2006 - 29.09.2007)


  2006


Програма "АУПТ" Агенция по заетостта - Световна банка


№ 8080 250 60 619

"Подобряване на планирането на местното икономическо развитие в община Трън чрез разработването и

утвърждаването на ключови общински секторни стратегии и инвестиционни проекти"

"Improvement of planinig of local economic development of Tran municipality by development and approving

of key municipal sector strategies and investment projects"

(15.12.2006 - 15.06.2007)


  2006

Програма "Леонардо да Винчи"-Мобилност


№ BG/06/A/EX-166075

"Иновативно професионално обучение, ориентирано към приоритетни сектори в икономиката", Барселона, Испания

"Innovative vocational training orientated to priority economic sectors", Barcelona, Spain

(01.06.2006 - 31.06.2007)

  2006


Програма "АУПТ" Агенция по заетостта - Световна банка


№ 8050 1508 053

"Подобряване на планирането на местното икономическо развитие на община Ихтиман чрез

разработването и утвърждаването на ключови общински секторни стратегии и инвестиционни проекти"

"Improvement of planning of local economic development of Ihtiman municipality by development and

confirming of key municipal sector strategies and investment projects"

(15.01.2006 - 15.07.2006)


  2005


Програма "АУПТ" Агенция по заетостта - Световна банка


№ 8110 1508 054

"Подобряване на планирането на местното икономическо развитие на община Долна Баня чрез

разработването и утвърждаването на ключови общински секторни стратегии и инвестиционни проекти"

"Improvement of planinig of local economic development of Dolna Banya municipality by

development and approving of key municipal sector strategies and investment


  2005


Програма "АУПТ" Агенция по заетостта - Световна банка


№ 8050 1508 054

"Подобряване на планирането на местното икономическо развитие на община Костенец чрез разработването

и утвърждаването на ключови общински секторни стратегии и инвестиционни проекти"

"Improvement of planinig of local economic development of Kostenets municipality by development

and confirming of key municipal sector strategies and investment projects"

(19.12.2005 - 19.12.2006)


  2005


Програма "Леонардо да Винчи"-Мобилност


№ BG/05/A/EX-166225

"Партньорството университет - бизнес и професионалното обучение по икономика и мениджмънт", Торино, Италия

"University - business partnership and professional training in Economics and Management", Torino, Italy

(01.12.2005 - 30.11.2006)


 _1bd7f_6 Otis ЛОГО.jpg 2005

Програма "Леонардо да Винчи" - Пилотен проект


№ BG/O/B/F/PP-166049 OTIS

"Он-лайн обучение за инвестиране в ценни книжа"

"Online Training for Investment in Securities"

(01.10.2005 - 31.03.2007)

 _d5c45_5 intetrain ЛОГО.gif 2005

Програма "Леонардо да Винчи" - Пилотен проект


№ A/05/B/F/PP-158216

"Интегрирано обучение на малки и средни предприятия", Виена, Австрия

"Integrated Blended Training for SMEs"/SMEs INTETRAIN/, Vienna, Austria

(01.08.2005 - 31.07.2007)

  2005


Програма "Леонардо да Винчи"-Мобилност


№ BG/05/A/EX-166107

"Продължаващо обучение на младежи с висше икономическо образование без трудов опит", Берлин, Германия

"Continuos education of young people with degree in Economics and Business and lack of working experience", Berlin, Germany

(01.06.2005 - 01.06.2006)


 _d5c45_3 virtuose ЛОГО.jpg 2004

Програма "Леонардо да Винчи" - Трансфер на иновации


№ BG/04/B/F/PP-166024 VIRTUOSE

"Виртуална он-лайн система за управление на качеството"

"Virtual Online System for Education on Quality"

(01.10.2004 - 31.03.2006)

  2004


Програма "Леонардо да Винчи"-Мобилност


№ BG/00/A/F/EX-166129

"Нови форми на преподаване и учене във вътрешно-фирменото професионално обучение в сферата на услугите",

Валенсия, Испания

"Teaching and learning's new approaches of in-company vocational training in the service sector", Valencia, Spain

(01.06.2004 - 01.06.2005)


  2001

Програма "Леонардо да Винчи"-Мобилност


№ BG/00/A/F/EX-132083

"Обучение на обучители по регионално развитие", Гренобъл, Франция

"Train the trainers in Regional Development", Grenoble, France

(20.02.2001 - 20.05.2002)