Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: неделя, 22 ноември 2020 15:08

Знания и умения за бъдещето – сигурност, професионална кариера и по-добри позиции на пазара на труда”

http://www.proemployment.eu/index.php?art=1011


Наименование на проекта

„Знания и умения за бъдещето – сигурност, професионална кариера и по-добри позиции на пазара на труда”

„Skills for Future - Towards better skills at the Labour Market through better Guidance and Education „

 

Номер на проекта

NO. VS/2012/0516

NO. VS/2012/0516

Срок на проекта

Май 2013 - Април 2014

May 2013 - April 2014

Финансираща програма

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

Project was implemented with financial support from the European Union.

Партньори по проекта

National Training Fund, Република Чехия – водещ партньор

University of Exeter, Великобритания

OSB Consulting, Австрия

Институт за следдипломна квалификация, отделение на Университета за национално и световно стопанство, България

Region Marche, Италия

Cultura e Lavoro, Италия

National Training Fund, Czech Republic - Leading partner

University of Exeter, United Kingdom

OSB Consulting, Austria

Institute for Postgraduate Studies, Division at the University of National and World Economy, Bulgaria

Region Marche, Italy

Cultura e Lavoro, Italy

Описание

Целта на проекта е да се подкрепи сътрудничеството между институциите за развитието на различни сектори на базата на споделяне и обмен на опит между публичните служби по заетостта, доставчиците на образование, доставчици на обучение, както и фирми и синдикати за учене през целия живот и насоки, за да помогне на хората да направят своя избор по отношение на кариерата, както и като образование и обучение.

The project aims to support cooperation between institutions for the development of various sectors based on sharing and exchanging the experiences between public employment services, education providers, training providers and companies and trade unions on lifelong learning and guidance to help people make choices regarding careers as well as education and training.

Галерия

       

 

  

Този проект е изпълнен с финансовата помощ на Европейската Комисия. Всяка публикация свързана с него отразява възгледите единствено на автора й и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е форма на използване на информацията, съдържаща се там.

This project has been funded with support from the European Commision. Any publication related to it reflects the views of the author only, and the Commision cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.