Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: сряда, 09 май 2012 11:53

Мярка мобилност

Проект №1

Наименование на проекта

"Обучение на обучители по регионално развитие", Гренобъл, Франция

"Train the trainers in Regional Development", Grenoble, France

Номер на проекта

№ BG/00/A/F/EX-132083

№ BG/00/A/F/EX-132083

Срок на проекта

20.02.2001 г. - 20.05.2002 г.

February 20th, 2001 - May 20th, 2002

Финансираща програма

Програма "Леонардо да Винчи"-Мобилност

Program "Leonardo da Vinci" - Exchange

Роля на ИСК в проекта

ИСК при УНСС - водеща организация

Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - coordinator

Партньори по проекта

  

Център за сравнителни изследвания - София, България

ESPACE EUROPE Университет "Пиер Мендес Франс

Center for Comparative Studies - Sofia, Bulgaria

ESPACE EUROPE University "Pierre Mendes France" - Grenoble, France

Описание

 

    Специфичните цели на проекта по отношение на ползвателите са да придобият нови знания и квалификации и да усвоят иновативни методи за перманентно обучение на местната администрация и предприемачи по регионалните програми на ЕС. Обучението бе извършено по регламента, финансирането, механизмите за кандидатстване, критериите за валоризиране и мониторинга на регионалните програми.  
   Резултата от обмена създаде възможност на бенефициентите в бъдеще да се включат в курсовете за обучение на кметове, общински служители и мениджъри по проекти за регионално развитие. За целта се разработи специално учебно помагало, в което като автори се включиха всички преподаватели, участвували в обмена. Този опит се мултиплицира многократно в курсовете, които провежда ИСК при УНСС.

      The specific project objectives in respect of the beneficiaries are to acquire new knowledge and qualifications and to learn innovative methods for permanent training of the local administration and enterpreneurs in EU’s regional programs. The training was completed according to regulations, financing, application mechanisms, criteria of valorization and monitoring of the regional programs. 
     The exchange results created opportunity for the beneficiaries in future to join training courses for mayors, municipal staff and managers in projects for regional development. A special training study guide is developed by the participants in the exchange program. This experience will be implemented continuously in the courses carried out by IPS.

Галерия

 

 

 

 

Проект №2

Наименование на проекта

"Нови форми на преподаване и учене във вътрешно-фирменото професионално обучение в сферата на услугите", Валенсия, Испания

"Teaching and learning's new approaches of in-company vocational training in the service sector", Valencia, Spain

Номер на проекта

№ BG/00/A/F/EX-166129

№ BG/00/A/F/EX-166129

Срок на проекта

01.06.2004 г. - 01.06.2005 г. /12 месеца/

June 1st, 2004 - June 1st, 2005 /12 months/

Финансираща програма

Програма "Леонардо да Винчи"-Мобилност

Program "Leonardo da Vinci" - Exchange

Роля на ИСК в проекта

ИСК при УНСС - водеща организация

Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - coordinator

Партньори по проекта

Център за сравнителни изследвания - София, България

Университетът на Валенсия - Валенсия, Испания

Center for Comparative Studies - Sofia, Bulgaria

University of Valencia - Valencia, Spain

Описание

 

    Основната цел на проекта  е подобряване уменията и компетенциите на ръководители на екипи и преподаватели в проекти за професионално вътрешно-фирмено обучение. Основната визия към осъществяването на проекта бе изучаването на нови организационни подходи, средства и методи за провеждане на вътрешно-фирмено обучение. Приложени бяха прогресивните модели, споделени с европейския партньор и разработихме методически материали, които се представиха на семинар за преподаватели и ръководители на отдели за управление на човешки ресурси в български организации.
   Резултати: повишаване на професионалните умения и разширяване на познанията в областта на подготовката, реализацията и икономическата оценка на проекти и програми за продължаващо обучение в страните от ЕС, придобиване на нови знания и идеи в областта на  професионалното вътрешно-фирмено обучение. Проведен е семинар и материалите от него са издадени в специална книжка.

     The main project objective is to improve skills and competencies of team leaders and teachers in projects for professional in-house training. The main vision for the project was exploring new organizational approaches, tools and methods for conducting in-house training. Implemented advanced models were shared with European partners and developed methodological materials presented at a seminar for teachers and heads of departments for human resources management in Bulgarian organizations.
   Results: increased skills and improved knowledge in the field of preparation, realization and the economic evaluation of projects and programs for continuing education in the countries of European Union,  acquired new knowledge and ideas in the field of professional in-company training. A seminar was held and materials from it were published in a special booklet.

Галерия

 

 

 

Проект №3

Наименование на проекта

"Продължаващо обучение на младежи с висше икономическо образование без трудов опит", Берлин, Германия

"Continuos education of young people with degree in Economics and Business and lack of working experience", Berlin, Germany

Номер на проекта

№ BG/05/A/EX-166107

№ BG/05/A/EX-166107

Срок на проекта

01.06.2005 г. - 01.06.2006 г. /12 месеца/

June 1st, 2005 - June 1st, 2006 /12 months/

Финансираща програма

Програма "Леонардо да Винчи"-Мобилност

Program "Leonardo da Vinci" - Exchange

Роля на ИСК в проекта

ИСК при УНСС - водеща организация

Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - coordinator

Партньори по проекта

Център за сравнителни изследвания - София, България 

Center for Comparative Studies -Sofia, Bulgaria 

 

Meждународна академия за продължаващо обучение и преквалификация - Берлин, Германия

F+U Berlin International Akademy gGmbH - Berlin, Germany 

 

Университетът на Валенсия - Валенсия, Испания

University of Valencia - Valencia, Spain 

Описание

 

  Проектът предвиждаше обучение на ръководители на екипи и преподаватели за разработването и реализирането на програми и планове за обучение, които да подобряват уменията и компетенциите на хората, повишаване качеството и достъпа до непрекъснато професионално обучение, като отговорят на предизвикателствата и нарастващите изисквания към степента на подготовка и квалификацията на обучаваните специалисти в процеса на присъединяване на България към Европейския съюз.
  Ползвателите повишиха професионалните си умения и разшириха познанията си в областта на подготовката, реализацията и икономическата оценка на проекти и програми за продължаващо обучение в страните от ЕС. Придобиха нови знания и идеи в областта на  продължаващо обучение на младежи с висше икономическо образование без трудов опит. Проведен е семинар и материалите от него са издадени в специална книжка.

    The aim of the project was to study the German experience in continuous vocational training of young people with degree in Economics and Business and with a lack of working experience. The exchange of experience contributed to the capacity building of the participants regarding the opportunities and the alternative ways of providing continuous education. The aim was to enrich and develop the curricula by adapting and harmonizing to a greater extent the good European educational practice. 
  The beneficiaries increased their own skills and improved their knowledge in the field of preparation, realization and the economic evaluation of projects and programs for continuing education in the countries of European Union.  They acquired new knowledge and ideas in the field of continuous education of young people with degree in Economics and business and lack of working experience. A seminar was held and materials from it were published in a special booklet.

 

Галерия

 

 

  

  

 

Проект №4

Наименование на проекта

"Партньорството университет - бизнес и професионалното обучение по икономика и мениджмънт", Торино, Италия

"University - business partnership and professional training in Economics and Management", Torino, Italy

Номер на проекта

№ BG/05/A/EX-166225

№ BG/05/A/EX-166225

Срок на проекта

01.12.2005 г. - 30.11.2006 г. /12 месеца/

December 1st, 2005 - November 30th, 2006 /12 months/

Финансираща програма

Програма "Леонардо да Винчи"-Мобилност

Program "Leonardo da Vinci" - Exchange

Роля на ИСК в проекта

ИСК при УНСС - водеща организация

Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - coordinator

Партньори по проекта

Център за сравнителни изследвания - София, България

Асоциация за изследване и обучение - Торино, Италия

Center for Comparative Studies - Sofia, Bulgaria

Associazione Retericerca - Torino, Italy

Описание

 

        Целта на проекта бе да обогати компетентността в областта на сътрудничеството между университетите и бизнеса в процеса на професионалното образование в икономика и мениджмънт за развитие на икономика, основана на знанията и подготовката на България за членство в ЕС. 
  Ползвателите повишиха професионалните си умения и разшириха познанията си в областта на подготовката, реализацията и икономическата оценка на проекти и програми за продължаващо обучение в страните от ЕС. Придобиха нови знания за връзката университет – бизнес и професионалното обучение по икономика и мениджмънт. Проведен е семинар и материалите от него са издадени в специална книжка.

 

    The aim of the project was to enrich competence in the field of collaboration between universities and business in the process of professional education in the Economics and Management for development of knowledge based economy and the preparation of Bulgaria for membership in the EU.
    The beneficiaries increased their own skills and improved their knowledge in the field of preparation, realization and the economic evaluation of projects and programs for continuing education in the countries of European Union.  They acquired new knowledge about connection between University – business partnership and professional training in Economics and Management. A seminar was held and materials from it were published in a special booklet.

Галерия 

 

  

  

Проект №5

Наименование на проекта

"Иновативно професионално обучение, ориентирано към приоритетни сектори в икономиката", Барселона, Испания

"Innovative vocational training orientated to priority economic sectors", Barcelona, Spain

Номер на проекта

№ BG/06/A/EX-166075

№ BG/06/A/EX-166075

Срок на проекта

01.06.2006 г. - 31.06.2007 г. /12 месеца/

June 1st, 2006 - June 31st, 2007 /12 months/

Финансираща програма

Програма "Леонардо да Винчи"-Мобилност

Program "Leonardo da Vinci" - Exchange

Роля на ИСК в проекта

ИСК при УНСС - водеща организация

Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - coordinator

Партньори по проекта

Център за сравнителни изследвания - София, България

Група за анализ на икономическия преход от Университета на Барселона, Испания

Center for Comparative Studies - Sofia, Bulgaria

Group for Analysis of Economic Transition - University of Barcelona, Spain

 Описание

    Основна задача на проекта бе обменът на опит, изучаването и усвояването на нови обучителни и организационни подходи, средства и методи за иновативно професионално обучение. Акцентът беше поставен върху прилагане на съвременни методи на стимулиране на творческо мислене, ролеви игри и симулационни техники, разработване и решаване на практически и емпирично ориентирани казуси, обогатяване на учебни програми (курсове).
   Резултати: повишени знания и умения в областта на иновативни професионално обучение в областта на икономиката и управлението, ориентирано към приоритетни сектори /с акцент върху туризма и екологията/. Проведен е семинар и материалите от него са издадени в специална книжка.

   The main task of the project was the exchange of experiences, learning and mastering new training and organizational approaches, tools and innovative methods of vocational training. Emphasis was placed on the application of modern methods of stimulating creativity, role play and simulation techniques, developing and solving practical and empirically-oriented studies, enriching educational programs (courses).
   Results: raised knowledge and skills in the sphere of innovative professional training in economics and management, oriented towards priority sectors /with emphasis on tourism and ecology/. A seminar was held and materials from it were published in a special booklet.

 Галерия

 

  

  

 Проект №6

Наименование на проекта

"Динамично адаптиране на продължаващото професионално обучение към изискванията на пазара на труда", Евора, Португалия

"Dynamic adaptation of the vocational training according to the requirements of the labour market", Еvora, Portugal

Номер на проекта

№ LLP-Ldv-VETPRO-07-BG 166103

№ LLP-Ldv-VETPRO-07-BG 166103

Срок на проекта

01.07.2007 г. - 30.06.2008г. /12 месеца/

July 1st, 2007 - June 30st, 2008 /12 months/

Финансираща програма

Програма "Леонардо да Винчи"-Мобилност

Program "Leonardo da Vinci" - Exchange

Роля на ИСК в проекта

ИСК при УНСС - водеща организация

Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - coordinator

Партньори по проекта

Център за сравнителни изследвания - София, България

Университет - Евора

Университет - Париж ІІІ

Center for Comparative Studies - Sofia, Bulgaria

Universidade de Evora

Universite Sorbonne Nouvelle Paris ІІІ

Описание

   Основната цел на мобилността беше да се проучи организирането и ефективното управление на проекти за продължаващо професионално обучение, които следват алгоритъм от провеждане на първоначално изследване на потребностите на пазара на труда, през диагностика и оценка на реалните потребности от обучение, прилагане на съвременни методи за обучение до оценка на качеството и конкретните резултати от обучението.
   Резултати: увеличаване на знанията на ползвателите по отношение на европейските практики в управлението на професионалното обучение и образование; Създаване на възможност за въвеждането на европейски измерения в сферата на професионалното обучение; Стимулиране прилагането на успешни европейски практики в България в сферата на професионалното ориентиране;  Разпространение на усвоения опит: организирани и проведи са два семинара за резултатите от проекта и са изготвени две книжки с изнесените доклади на семинарите.

   The main purpose of mobility was to investigate the organization and the effective management of projects for continuing professional training following an algorithm of conducting original research to the needs of the labor market in diagnosis and evaluation of real training needs, implementation of modern teaching methods to evaluate the quality and specific learning outcomes. Was a shared experience with Portuguese and French colleagues in the field of construction and management of consortia for training, including employment services, job fairs, training organizations and business representatives.
   Results: increased knowledge of users in terms of European practices in the management of vocational education and training, enabling the introduction of a European dimension in vocational training; Encouraging the implementation of successful European practices in Bulgaria in the field of vocational guidance; dissemination of experience drawn down: are organized and conducted two workshops on the results of the project and are prepared two books of the presentations of the seminars.

 Галерия

 

  

  

 Проект №7

Наименование на проекта

"Междукултурни предизвикателства при трансфера на знания в областта на продължаващото образование и обучение " , Университет в Гранада - Испания

"Intercultural challenges of knowledge transfer in the field of vocational education and training", Granada, Spain

Номер на проекта

№ 2008-1- BG 1- LEO 03-00280

№ 2008-1- BG 1- LEO 03-00280

Срок на проекта

01.06.2008 г. - 01.06.2009г. /12 месеца/

June 1st, 2008 - June 1st, 2009 /12 months/

Финансираща програма

Програма "Леонардо да Винчи"-Мобилност

Program "Leonardo da Vinci" - Exchange

Роля на ИСК в проекта

ИСК при УНСС - водеща организация

Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - coordinator

 Партньори по проекта

Център за сравнителни изследвания - София, България

Университет в Гранада, Гранада, Испания 

Center for Comparative Studies - Sofia, Bulgaria

Granada University, Granada, Spain 

 Описание

   Основната цел на проекта бе да се проучи опитът на Испания в областта на професионалното образование и обучение, насочен към междукултурния диалог при трансфера на знания. С този проект се целеше разработването на съвременни конкретни програми за обучение през целия живот, ориентирани към средата на междукултурен диалог при трансфера на знания.
   Чрез обмяната на знания и опит между партньорите от двете страни да се постигне актуализиране и обогатяване на учебните планове и програми, като те се хармонизират в по-голяма степен с изискванията на европейското образователно пространство. Чрез усвояването на иновативни методи при трансфера на знания в професионалното обучение и образование, прилагани от партньорите, ще се подобрят интеркултурните компетенции на участниците в проекта.

   The specific project objectives in respect of the beneficiaries are to acquire new knowledge and qualifications and to learn innovative methods for permanent training of the local administration and enterpreneurs in EU’s regional programs. The specific purpose was achieved creating organizational conditions for identification of the necessity of new skills in the context of the global economy and the enlargement of EU; as well as transfer of know-how and innovative practices for human resources management in respect of both sending and accepting organizations.
   Through the exchange of knowledge and experience between partners on both sides to achieve updating and enriching the curricula, as they harmonize more with the European educational space. Through the use of innovative methods in the transfer of knowledge in vocational education and training implemented by partners, will improve intercultural competence of project participants.

Галерия 

 

  

Проект №8

Наименование на проекта

"Комуникацията в междукултурната среда при професионалното образование и обучение", Братислава, Словакия

"Cross-cultural communication in vocational training and education ", Bratislava , Slovakia

 

Номер на проекта

№ 2008-2- BG 1- LEO 03-00978

№ 2008-2- BG 1- LEO 03-00978

Срок на проекта

01.01.2009 г. - 31.12.2009г. /12 месеца/

January 1st, 2009 -  December 31st, 2009 /12 months/

Финансираща програма

Програма "Леонардо да Винчи"-Мобилност

Program "Leonardo da Vinci" - Exchange

Роля на ИСК в проекта

ИСК при УНСС - водеща организация

Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - coordinator

 Партньори по проекта

Център за сравнителни изследвания - София, България

Университет по икономика в Братислава

Center for Comparative Studies - Sofia, Bulgaria

Economic University in Bratislava 

 Описание

   Целта на проекта бе да се проучи опитът на Словакия в областта на комуникацията в междукултурна среда при професионалното образование и обучение. Беше обменен опит със словашките колеги в областта на методиката на преподаване в междукултурната среда на професионалното обучение и образование.
   Обмяната на знания и опит между партньорите от Словакия и България доведе до усъвършенстване на организацията и управлението на комуникацията в междукултурната среда при професионалното образование и обучение. Акцентът по време на реализираните дейности в проекта бе поставен върху проучването на добри практики и иновативни решения в междукултурната комуникация в Икономическия Университет в Братислава.

   The main project objective was to examine the experience of Spain in vocational education and training aimed at intercultural dialogue in the transfer of knowledge. This project aimed at the development of modern concrete programs for lifelong learning-oriented environment of intercultural dialogue in the transfer of knowledge.
   The exchange of knowledge and experience between partners from Slovakia and Bulgaria led to an improvement in organization and management of communication in the intercultural environment in vocational education and training. The emphasis during the implemented activities in the project was put on the study of best practices and innovative solutions in intercultural communication at the Economic University in Bratislava.

 

 Галерия

 

  

  

Проект №9

Наименование на проекта

"Модернизиране на обучението през целия живот на основата на професионални стандарти за знания, умени я и компетенции", Мадрид, Испания

" Modernization of Life-long learning on the basis of vocational standards for knowledge, skills and competencies " ,             Madrid ,      Spain

 

Номер на проекта

№ 2009-1-BG1-LEO03-01874

№ 2009-1-BG-LEO03-01874

Срок на проекта

01.06.2009 г. - 31.12.2009г. /7 месеца/

June 1st, 2006 - December 31st, 2009 /7 months/

Финансираща програма

Програма "Леонардо да Винчи"-Мобилност

Program "Leonardo da Vinci" - Exchange

Роля на ИСК в проекта

ИСК при УНСС - водеща организация

Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - coordinator

Партньори по проекта

Център за сравнителни изследвания - София, България

„Университет Крал Хуан Карлос” Мадрид, Испания

 

Center for Comparative Studies - Sofia, Bulgaria

King Juan Carlos University, Madrid , Spain

Описание

   Целта на проекта бе да се развият уменията и познанията на обучаващите /ползвателите/ и да се модернизира обучението в УНСС и в частност в ИСК в съответствие с професионалните стандарти за знания, умения и компетенции.
   Ползвателите постигнаха напредък по отношение на разработването на учебните планове и програми в съответствие с професионалните стандарти за знания, умения и компетенции в рамките на ЕС. Това подобри конкурентоспособността на организациите, в които те работят. Приложението на придобития по време на обучението опит се превърна в гаранция за прилагане на модерен подход в организацията и осъществяването на обучението в ИСК.

   The project aim was to develop skills and knowledge of learners /users/ and upgrade training in World Economy and in particular the claim in accordance with professional standards for knowledge, skills and competencies.
   The participants achieved progress towards the development of curricula in accordance with professional standards for knowledge, skills and competences within the EU. This improved the competitiveness of organizations in which they work. Administration of acquired during the training experience became a guarantee for the implementation of a modern approach to the organization and implementation of training in action.     

 Галерия

 

  

 Picture4.jpg