Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: сряда, 18 юни 2014 15:16

Трансфер на иновации


Проект №1
  

 

 

 

Наименование на проекта

"Европейски ангажимент за предприемачество"

"European commitment to entrepreneurship" 

Номер на проекта

№ 2008-1-BE3-LEO05-00289

№ 2008-1-BE3-LEO05-00289

Срок на проекта

01.06.2009 г. - 31.12.2009 г. /7 месеца/

June 1st, 2009 - December 31 st, 2009 /7 months/

Финансираща програма

Програма "Леонардо да Винчи" - Трансфер на иновации

Program "Leonardo da Vinci" - Transfer of innovation

Роля на ИСК в проекта

ИСК при УНСС - партньор

Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - partner

Партньори по проекта

ДБО – Диенст Бероепсоплейдинг (Белгия)

НОЕМА –СМИ (Суоми)

Център за изследване на информационните системи, гр. Рим, Италия


ОМНИА (Суоми)


Еврокултура ( Италия )

МУОВА
ЕММЕРС (Швеция)

ВАЛНАЛОН (Испания)

DBO – Dienst Beroepsopleiding

NOEMA – CMI (Suomi) 

Centre of Research on Information System (CeRSI), in LUISS Guido Carli University, Rome, Italy

OMNIA, The Joint Authority of Education in Espoo Region (Suomi)

Eurocultura (Italy)

Lansi-Suomen muotoilukeskus MUOVA –Western Finland Design Centre (University of Art and Design Helsinki – University of Vaasa) (Suomi)

Еmmerce – EEIG (Sweden)

Ciudad Industrial del Valle del Nalon S.A.U. (Spain)

 Oписание

   Структурата на проекта, както и партньорство е разработена, за да може да разпространява резултатите от проекта в широка и голяма мрежа. Създадени са национални и транснационални комуникационни планове, на основата на анализ на риска. Електронна страница ще информира участниците, националните експериментални групи и национални мрежи за развитието, както и на транснационалния комуникационен план и разпределението на крайните резултати в края на проекта.
   По време на курса студентите стартираха и управляваха компании за внос-износ. Те общуваха с чуждестранните си партньори чрез видеоконферентна връзка и електронна поща, за да продават продуктите. Впоследствие продуктите се продават на местния панаир и всички печалби са били разпределени между партньорите на компанията. Всички дейности и учебни материали бяха разработени от работна група, състояща се учители, педагози, психолози и експерти по по бизнес обучение.

    The structure of the project and partnership is designed to be able to disseminate the project results in wide and large network. Have created national and transnational communication plans based on risk analysis. Website will inform the participants of the national experimental groups and national networks for development and transnational communication plan and the distribution of outcomes at the end of the project.
    Throughout the course, students started up and managed an import exportcompany. They communicated with partner schools abroad via videoconference and e-mail in order to trade products. The products were sold afterwards at the local Fair and all profits were distributed among the partners of the company. All activities and teaching materials were designed by a workgroup consisting school teachers, pedagogues, psychologists and business education experts.

 Галерия

   

 

 

 

Проект №2 

 

 

 

Наименование на проекта

"Междукултурно учене и преподаване в сферата на професионалното образование и обучение"

"Cross-cultural learning and teaching in vocational education and training" 

Номер на проекта

№ LLP-LDV-TOI-08-AT-0021

№ LLP-LDV-TOI-08-AT-0021

Срок на проекта

01.10.2008 г. - 30.09.2010 г. /24 месеца/

October 1st, 2008 -September 30 st, 2010 /24 months/

Финансираща програма

Програма "Леонардо да Винчи" - Трансфер на иновации

Program "Leonardo da Vinci" - Transfer of innovation

Роля на ИСК в проекта

ИСК при УНСС - партньор

Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - partner

Партньори по проекта

Европейски Център за качество - София, България

Университет за приложни науки в Гелзенкирхен, Германия

Дида , Рим, Италия

Конфедерация Бизнесмените работодатели на Арагон, Сарагоса, Испания

Словашки аграрен университет, Факултет по икономика и управление , Нитра, Словакия

Бит ООД , Прага, ЧехияCRM Consulting Ко, Коджаели, Турция


Кадиш , HR educational engineering, d.o.o. , Любляна, Словения


Университет за приложни науки, Грац, Австрия

European Center for Quality - Sofia, Bulgaria         

University of Applied Sciences Gelsenkirchen , Gelsenkirchen, Germany

Dida Network Srl , Rome, Italy

Businessmen Employers Confederation of Aragon (CREA) , Zaragoza, Spain

Slovak University of Agriculture in Nitra (SUA) Faculty of Economics and Management (FEM)) , Nitra, Slovakia

Bit Cz Training Ltd. , Prague, The Czech Republic

CRM Consulting CO. , Kocaeli, Turkey

Kadis, HR educational engineering, d.o.o. , Ljubljana, Slovenia

FH Joanneum GmbH(University of Applied Sciences) GmbH , Graz, Austria

Описание

    Основната цел на проекта е да генерира конкретни, но широки познания в различни културни стилове на учене и подпомагане на преподаватели и обучаеми, които имат желание да се премине към развитие на кариерата в световната общност.
   Основният резултат от проекта ще представлява електронен наръчник  по междукултурно учене и преподаване в сферата на професионалното образование и обучение, разработен по такъв начин, че да се разпространява на компакт дискове или онлайн.

    The project’s main goal is to generate specific, but generalizable insights into different cultural learning styles and assist trainers and trainees who are keen to move towards the global community for career advancement.
    The main product of the project will be a CCLVET e-manual technically developed to be distributed via CD or online.

 Галерия

 

  

 

 

Проект №3

 

          http://validaid.eu

 

 

Наименование на проекта

“Валидиране на знания и умения за укрепване на позициите на нискоквалифицирани служители на пазара на труда“

 

“Validation   of   skills   and   knowledge   for   strengthening   the   positions   of   low - qualified   employees   in   the   labour   market -  Valid   Aid

Номер на проекта

№ 2010-1-BG1-LEO05-03085

№ 2010-1-BG1-LEO05-03085

Срок на проекта

01.10.2010 г. - 30.09.2012 г. /24 месеца/

October 1st, 2010 - September 30 st, 2012 /24 months/

Финансираща програма

Програма "Леонардо да Винчи" - Трансфер на иновации

Program "Leonardo da Vinci" - Transfer of innovation

Роля на ИСК в проекта

ИСК при УНСС - водеща организация

Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - coordinator

Партньори по проекта

Европейски Център за качество - София, България

Мултидисциплинен институт за европейски изследвания

Колеж във Вилнюс за Висше образование

Висш институт по електроника в Париж

Център за бизнес инициативи Бейра,   Португалия 

Център за    обслужване на образованието и обучението, Исландия 

European Center for Quality - Sofia, Bulgaria

Multidisziplinares Institut fur Europa-Forschung Graz, AUSTRIA

Vilnius College of Higher Education, LITHUANIA

Institut Superieur d’Electronique de Paris  (I.S.E.P), FRANCE

IEBA Centro de Iniciativas Empresariais , Beira Aguieira, PORTUGAL

Education and Training Service Centre, ICELAND

 Описание

    Този проект има за цел да разработи методи и средства за идентифициране и валидиране на компетенции, придобити на работното място и да създаде възможности за образование и обучение за нискоквалифицирани лица, които да разкрият своите компетенции и по този начин да укрепят позициите си на пазара на труда.

   This project aims at developing methods and tools for identifying and validating competences in the workplace and opening gateways to education and training to make it easier for low?qualified individuals to develop their competences, and by that secure their position on the labour market.

 

 Галерия