Институт за следдипломна квалификация

55 години опит в продължаващото обучение


Обновено: понеделник, 24 април 2023 11:39

Прием - летен семестър

Следдипломната квалификация е форма на обучение, предназначена за придобиване на нова професионална квалификация или за повишаване на квалификацията на специалисти с висше образование. Обучението се провежда по специализиран учебен план и включва полагане на изпити по съответните дисциплини. На успешно завършилите се издава свидетелство за професионална квалификация, с което се удостоверява приключването на завършена форма на подготовка.  

Следдипломните квалификации за придобиване на правоспособност са обучения, които водят до признаване на правоспособност за упражняване на определена професия или дейност.  

Следдипломната квалификация не води до придобиване на образователна степен и специалност от висшето образование. 


През летен семестър на учебната 2022/2023 година Институтът за следдипломна квалификация към УНСС организира следните квалификационни курсове:

Обучения в областта на управлението хибридно

Обучения в областта на финансите, счетоводството и контрола хибридно

Обучения в областта на психологията хибридно

Обучения в областта на правото хибридно


Следдипломни квалификации за придобиване на правоспособност: