Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: четвъртък, 21 март 2024 9:32

Следдипломни квалификации

Следдипломната квалификация е форма на обучение, предназначена за придобиване на нова професионална квалификация или за повишаване на квалификацията на специалисти с висше образование. Обучението се провежда по специализиран учебен план и включва полагане на изпити по съответните дисциплини и защита на дипломна работа. На успешно завършилите се издава свидетелство за професионална квалификация, с което се удостоверява приключването на завършена форма на подготовка.  

Следдипломните квалификации за придобиване на правоспособност са обучения, които водят до признаване на правоспособност за упражняване на определена професия или дейност.  

Следдипломната квалификация не води до придобиване на образователна степен и специалност от висшето образование. 

Заявления за квалификационните обучения за учебната 2023/2024 год. се приемат до 01.10.2023.

През учебната 2023/2024 година Институтът за следдипломна квалификация към УНСС организира следните квалификационни курсове:

Обучения в областта на правото

Обучения в областта на управлението

Обучения в областта на финансите, счетоводството и контрола

Обучения в областта на психологията

Следдипломни квалификации за придобиване на правоспособност: